SFS 2015:876 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

150876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)

1

dels att 15 kap. 3 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 9 a §, av följande lydelse.

6 kap.

9 a §

Om det har meddelats ett avgörande om utmätning i luftfartyg eller

flygmotorer som omfattas av lagen (2015:860) om internationella säkerhets-
rätter i lösa saker, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta sökanden
om möjligheten att registrera den rätt i egendomen som avgörandet medför i
det internationella registret för luftfartsobjekt.

15 kap.

3 §

2

I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad för fordran tillämpas

vad som föreskrivs om utmätning i 6 kap. 3, 4 och 6–8 §§, 9 § första stycket
första och tredje meningarna och andra stycket, 9 a, 10–12, 16–18, 22, 23 och
27 §§ och 12 kap. 8–10 §§.

I underrättelsen till gäldenären om att egendom har belagts med kvarstad

ska gäldenären upplysas om att gäldenären inte utan Kronofogdemyndighe-
tens medgivande får överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga
över den på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra på-
följd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken.

9 §

3

I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre

rätt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 6 kap. 3 och 8 §§, 9 § första
stycket, 9 a, 11, 12, 18 och 22 §§ och 12 kap. 8–10 §§.

Det som sägs i 3 § andra stycket och 8 § i detta kapitel tillämpas också be-

träffande kvarstad till säkerhet för bättre rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

1 Förordningen omtryckt 2000:1.

2 Senaste lydelse 2009:950.

3 Senaste lydelse 2009:950.

SFS 2015:876

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:876

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

;