SFS 2015:877 Förordning om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

150877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1986:172) om
luftfartygsregistret m.m.;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1986:172) om luftfartygsre-

gistret m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

Luftfartygsregistret ska för varje registrerat luftfartyg innehålla uppgif-

ter om följande.

1. Beträffande luftfartyget
a) nationalitets- och registreringsbeteckning,
b) tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår, tillverkningsnummer och

typbeteckning,

c) klass,
d) omfattningen av gällande luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis,
e) om luftfartyget har avregistrerats, anledningen till detta,
f) om luftfartyget tidigare har varit registrerat i en annan stat, denna regist-

rering,

g) förekomsten av oåterkalleliga fullmakter för avregistrering och export

enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

2. �garens namn, nationalitet och adress samt arten av hans förvärv.
3. Dagen för
a) registrering,
b) anteckning om att luftfartyget har bytt ägare,
c) avregistrering,
d) anteckning enligt 7, 8 eller 9 §.
4. Förekomsten av inteckningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:877

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015