SFS 2015:879 Förordning om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

150879.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:142) om
inskrivning av rätt till luftfartyg;

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att 32 § förordningen (2005:142) om inskrivning av

rätt till luftfartyg ska ha följande lydelse.

32 §

Uppgifter ur inskrivningsregistret ska på begäran lämnas i form av re-

gisterutdrag. Registerutdrag ska innehålla de uppgifter som enligt lag eller an-
nan författning har förts in i registret beträffande egendomen. Även rubri-
kerna till sådana avdelningar i inskrivningsregistret som inte innehåller någon
uppgift ska ingå i registerutdraget. Av registerutdraget ska det framgå till vil-
ken inskrivningsdag det hänför sig.

Registerutdraget ska även innehålla en upplysning om att det i det interna-

tionella registret för luftfartsobjekt, som tillkommit genom konventionen om
internationella säkerhetsrätter i lösa saker och det tillhörande luftfartsproto-
kollet, kan finnas ytterligare rättigheter som belastar egendomen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:879

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;