SFS 2015:882 Förordning om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

150882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:711) om
ersättningar för vissa kostnader för
gränsöverskridande hälso- och sjukvård;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2013:711) om

ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
samt 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om ersättningar för vissa vårdkostnader i
internationella förhållanden

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om ersättningar för vissa vård-

kostnader i internationella förhållanden.

4 §

Försäkringskassan ska ersätta ett landsting för kostnader som avser

hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och inköp av varor
som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. om

1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning (EEG)

nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar
inom gemenskapen,

2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de soci-
ala trygghetssystemen,

3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårds-

förmåner mellan Sverige och annan stat, eller

4. kostnaderna avser personer som vid tillämpning av förordning (EG)

nr 883/2004 bedöms vara bosatta i Sverige men som inte ska folkbokföras.

Första stycket gäller inte kostnader som ett landsting ansvarar för enligt

lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss
vård i utlandet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
2. Bestämmelsen i 4 § första stycket 4 tillämpas första gången på kostnader

som har uppkommit efter den 31 januari 2016.

SFS 2015:882

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:882

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;