SFS 2015:883 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

150883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar

1

dels att 3 a och 14 a–14 d §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast efter 14 § och rubrikerna närmast före 14 a och

14 d §§ ska utgå,

dels att 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

11 §

2

Schablonersättning ska för personer som har tagits emot i en kommun

från och med den 1 januari 2016 vara

– 125 000 kronor för en person under 20 år,
– 125 000 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och
– 78 200 kronor för en person som fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

11 a §

Schablonersättning ska för personer som har tagits emot i en kom-

mun till och med den 31 december 2015 vara

– 82 700 kronor för en person under 20 år,
– 82 700 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och
– 51 800 kronor för en person som fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 3 a och 14 a–14 d §§ gäller fortfarande för utbetal-

ningar som avser ersättning för mottagande före den 1 januari 2016.

1 Senaste lydelse av
3 a § 2015:228

rubriken närmast efter 14 § 2013:1085

14 a § 2013:1085

rubriken närmast före 14 a § 2013:1085

14 b § 2013:1085

rubriken närmast före 14 d § 2013:1085.

14 c § 2013:1085
14 d § 2013:1085

2 Senaste lydelse 2014:1416.

SFS 2015:883

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:883

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)