SFS 2015:891 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

150891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 11 a § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

11 a §

2

Mervärdesskatt som avses i 11 § första stycket ska inte tas ut enligt

denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om dekla-
ranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning ombudet
handlar är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för tulltaxe-
ringsbeslutet och

1. agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen

(1994:200) vid importen eller införseln, eller

2. är en juridisk person som inte agerar i egenskap av beskattningsbar per-

son enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.

Det som sägs om beskattningsunderlag i 11 § gäller även i de fall som

avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.

2 Senaste lydelse 2014:51.

SFS 2015:891

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015