SFS 2015:894 Förordning om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

150894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:224) om
återbetalning av mervärdesskatt och vissa
punktskatter till hjälporganisationer, utländska
beskickningar m.fl.;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1994:224) om återbetalning

av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska
beskickningar m.fl. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Ansökan om återbetalning av skatt ska, om inte annat följer av 3 §,

göras skriftligen av chefen för beskickningen eller konsulatet eller av den som
i Sverige får företräda den internationella organisationen eller av den som i
övrigt är berättigad till återbetalning.

En särskild ansökan ska ges in för beskickningen, konsulatet, organisatio-

nen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning. En särskild ansökan
ska även ges in för varje fysisk person som är berättigad till återbetalning.

Ansökan ska ges in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalen-

derkvartal. Ansökan ska vara åtföljd av en faktura. Fakturan får inte vara
betald tidigare än ett år före den dag då ansökan gavs in, om inte sökanden har
hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en fak-
tura som är betald tidigare. Fakturan ska för mervärdesskatt vara en sådan
faktura som avses i 1 kap. 17 § mervärdesskattelagen (1994:200). För övriga
skatter ska fakturan innehålla uppgifter om säljarens och köparens namn och
adress, dagen för leveransen eller tillhandahållandet, priset, i förekommande
fall varans volym eller vikt och, om inköpet avser bensin eller motorbränn-
olja, fordonets registreringsnummer.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:1159.

SFS 2015:894

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;