SFS 2015:895 Förordning om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

150895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mervärdesskatteförordningen
(1994:223);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om mervärdesskatteförordningen

(1994:223)

1

dels att 14 b och 14 c §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ”Särskilt om återbetalning till

vissa beskattningsbara personer som är etablerade i andra länder”,

dels att det ska införas en ny paragraf 19 a §, av följande lydelse.

14 b §

2 En beskattningsbar person vars omsättning av nya transportmedel

undantas från beskattning enligt 3

kap. 30 a § mervärdesskattelagen

(1994:200) ska till Skatteverket ge in en kopia av den faktura som utfärdats
för omsättningen, såvida inte uppgift om omsättningen ska lämnas i en perio-
disk sammanställning enligt 35 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

14 c §

3

Vid sådan omsättning som undantas från skatteplikt enligt 3 kap.

30 c eller 31 § mervärdesskattelagen (1994:200), ska säljaren till styrkande av
skattefriheten i sina räkenskaper ha ett av köparen lämnat intyg motsvarande
det som avses i 4 a § förordningen (1994:224) om återbetalning av mervär-
desskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskick-
ningar m.fl. Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet i det EU-land där
köparen är stationerad.

Vid sådan omsättning av varor som undantas från skatteplikt enligt 3 kap.

30 c § första stycket, 31 eller 31 a § mervärdesskattelagen och där varutran-
sporten ombesörjs av köparen, ska säljaren i sina räkenskaper ha ett av köpa-
ren utfärdat intyg som visar att denne i nära anslutning till leveransen har för
avsikt att föra varorna från Sverige till ett annat EU-land.

19 a §

4

Skatteverket får meddelade närmare föreskrifter om verkställigheten

av bestämmelserna i 14 b §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Förordningen omtryckt 1997:751.

2 Senaste lydelse 2003:1138.

3 Senaste lydelse 2011:385.

4 Tidigare 19 a § upphävd genom 1997:751.

SFS 2015:895

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:895

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)