SFS 2015:896 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

150896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1996:1357) om statlig ersätt-

ning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse.

6 §

1

Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schabloner-

sättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän-
ningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade hos
Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i den
månad som följer varje kvartalsskifte.

Schablonersättningen som ges för barn är 3 550 kronor för barn till och

med 18 år. För vuxna ges schablonersättning med 4 205 kronor för personer
från och med 19 år till och med 60 år och med 5 340 kronor för personer som
är 61 år eller äldre.

Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med

vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1402.

SFS 2015:896

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015