SFS 2015:898 Lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter

150898.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets äktenskapsregister- och
bouppteckningsverksamheter;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte

1 §

Syftet med denna lag är att ge Skatteverket möjlighet att behandla per-

sonuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i verkets äktenskapsregister- och
bouppteckningsverksamheter och att skydda människor mot att deras person-
liga integritet kränks vid en sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets

äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställ-
ning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 5–9 §§ gäller även vid behandling av uppgifter om

avlidna.

3 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utfö-

ras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Förhållandet till personuppgiftslagen

4 §

Vid behandling av personuppgifter som omfattas av denna lag gäller

personuppgiftslagen (1998:204), om inte annat följer av denna lag eller före-
skrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar

5 §

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av person-

uppgifter som verket utför.

1 Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

SFS 2015:898

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:898

Tillåtna ändamål

6 §

Personuppgifter får behandlas om det behövs i Skatteverkets äkten-

skapsregister- och bouppteckningsverksamheter.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas

om det behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse
med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

Behandling av känsliga personuppgifter

7 §

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) får behandlas i en handling som har lämnats i ett ärende. Sådana
uppgifter får behandlas även i en handling som har upprättats i ett ärende, om
de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Sökbegrepp

8 §

Vid sökning får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Vid sökning efter
handlingar får dessutom namn och person- eller samordningsnummer använ-
das som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får inte känsliga personuppgifter som avses i 7 § använ-

das.

Utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad
behandling

9 §

Personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling

om det inte är olämpligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begräns-
ningar av möjligheterna att lämna ut personuppgifter på medium för automa-
tiserad behandling.

Rättelse och skadestånd

10 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd tillämpas också vid behandling av personuppgifter i strid med denna
lag.

Avgifter

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om avgifter för ut-
lämnande av uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

background image

3

SFS 2015:898

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015