SFS 2015:899 Lag om identitetskort för folkbokförda i Sverige

150899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om identitetskort för folkbokförda i Sverige;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Den myndighet som regeringen bestämmer (den utfärdande myndig-

heten) kan utfärda ett identitetskort på ansökan av en person som har fyllt
13 år och som är folkbokförd i landet enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Ansökan

2 §

Den som ansöker om ett identitetskort är skyldig att i samband med

ansökan

1. låta den utfärdande myndigheten ta en bild i digitalt format av sökandens

ansikte eller, om det finns synnerliga skäl, ge in ett välliknande fotografi, och

2. styrka sin identitet och övriga personuppgifter.

3 §

Om sökanden har uppehållstillstånd i Sverige ska han eller hon anses ha

styrkt sin identitet om de uppgifter som lämnas i ansökan om identitetskort
stämmer överens med vad som har registrerats i fråga om uppehållstillståndet.
Identiteten ska dock inte anses ha styrkts på detta sätt, om särskilda skäl talar
emot det.

Sökanden ska ange om han eller hon vill styrka identiteten på detta sätt.

4 §

En ansökan om identitetskort ska avslås om förutsättningarna i 1 § inte

är uppfyllda eller det som anges i 2 § eller som har föreskrivits av regeringen
i fråga om ansökan inte har iakttagits och sökanden inte har följt en uppma-
ning att avhjälpa bristen.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om ansökan
och utfärdande av identitetskort.

Återkallelse

6 §

Ett identitetskort ska återkallas om

1. det fanns hinder mot att utfärda identitetskort vid tiden för utfärdandet

och hindret fortfarande består,

1 Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

SFS 2015:899

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:899

2. någon väsentlig uppgift som framgår av identitetskortet är felaktig eller

inte längre gäller, eller

3. någon annan än den som identitetskortet är utställt på förfogar över kor-

tet.

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om förfarandet vid
återkallelse av identitetskort.

Behandling av personuppgifter i en databas

8 §

Den utfärdande myndigheten ska med hjälp av automatiserad behand-

ling föra en databas med en samling uppgifter om identitetskort för folkbok-
förda i Sverige.

9 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utfö-

ras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Förhållandet till personuppgiftslagen

10 §

Vid behandling av personuppgifter i databasen gäller personuppgifts-

lagen (1998:204) om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar

11 §

Den utfärdande myndigheten är personuppgiftsansvarig för den

behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Ändamål

12 §

Personuppgifter får behandlas i databasen om det behövs i den utfär-

dande myndighetens verksamhet för utfärdande av identitetskort.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas

om det behövs för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstäm-
melse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Innehållet i databasen

13 §

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) får behandlas i en handling som har lämnats i ett ärende. Sådana
uppgifter får behandlas även i en handling som har upprättats i ett ärende, om
de är nödvändiga för ärendets handläggning.

14 §

En kopia av den ansiktsbild som identitetskortet har försetts med får

behandlas i databasen.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om vilka
uppgifter databasen ska eller får innehålla.

background image

3

SFS 2015:899

Utlämnande av uppgift om identitetskorts giltighet

16 §

Uppgift om ett identitetskorts giltighet får lämnas ut genom direkt-

åtkomst.

Sökbegränsningar

17 §

Ansiktsbilden enligt 2 § 1 och 14 § får inte användas vid sökning med

hjälp av automatiserad behandling.

Känsliga personuppgifter som avses i 13 § och uppgifter om lagöverträdel-

ser som avses i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får inte användas som
sökbegrepp.

Rättelse och skadestånd

18 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd tillämpas också vid behandling av personuppgifter i strid med denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Övriga bestämmelser

19 §

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

20 §

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015