SFS 2015:900 Lag om ändring i äktenskapsbalken

150900.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 1 § äktenskapsbalken ska ha

följande lydelse.

16 kap.

1 §

2

För hela landet gemensamt ska Skatteverket föra ett äktenskapsregister

för inskrivning av de uppgifter som ska registreras enligt denna balk eller som
ska tas in i registret enligt andra bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2015:900

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015