SFS 2015:904 Förordning om identitetskort för folkbokförda i Sverige

150904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om identitetskort för folkbokförda i Sverige;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Utfärdande myndighet

2 §

Skatteverket är utfärdande myndighet enligt lagen (2015:899) om iden-

titetskort för folkbokförda i Sverige.

Ansökan

3 §

Den som ansöker om ett identitetskort ska inställa sig personligen hos

Skatteverket.

4 §

Ansökan ska göras skriftligen och undertecknas av sökanden i närvaro

av den person som tar emot den. Kravet på att ansökan ska undertecknas gäl-
ler inte den som inte kan skriva sitt namn.

5 §

Om sökanden är under arton år är sökanden skyldig att i samband med

ansökan ge in ett skriftligt medgivande från hans eller hennes vårdnads-
havare, om det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda ett identitetskort.

6 §

Om ett identitetskort för folkbokförda i Sverige tidigare har utfärdats för

sökanden och detta inte har förstörts, kommit bort eller makulerats, ska kortet
ges in för makulering i samband med ansökan. Detta gäller inte om kortet inte
längre är giltigt eller om det finns andra särskilda skäl.

7 §

De uppgifter i ansökan om identitetskort som ska stämma överens enligt

3 § lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige är sådana
uppgifter som anges i 6 b § andra stycket förordningen (2001:720) om be-
handling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgar-
skapslagstiftningen.

8 §

Ett identitetskort ska utfärdas med en giltighetstid av högst fem år.

9 §

Ett identitetskort ska lämnas ut till sökanden personligen.

SFS 2015:904

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:904

Återkallelse

10 §

Om ett identitetskort har återkallats, är kortinnehavaren eller den som

annars förfogar över kortet skyldig att på begäran av Skatteverket överlämna
kortet till verket.

Om ett sådant återkallat identitetskort redan finns hos eller uppvisas för

Skatteverket, får kortet tas om hand av verket. Om identitetskortet finns hos
en annan myndighet, ska det på begäran av Skatteverket överlämnas till ver-
ket.

Behandling av personuppgifter

11 §

Den utfärdande myndighetens databas ska innehålla

1. sökandens fullständiga namn, personnummer, födelsetid, postadress och

andra behövliga kontaktuppgifter, längd och kön,

2. dag för utfärdandet av identitetskortet, kortnummer och giltighetstid,
3. sökandens namnteckning eller, i förekommande fall, anteckning om

anledningen till att namnteckning saknas,

4. kopia av den ansiktsbild som identitetskortet har försetts med,
5. uppgift om hur sökanden har styrkt sin identitet,
6. beslut om att ansökan har avslagits och skälen för detta beslut, och
7. uppgift om att identitetskortet har förlustanmälts eller återkallats och vad

som har utgjort skäl för beslutet om återkallelse.

En handling som har kommit in eller upprättats i ett ärende får behandlas i

databasen.

12 §

Databasen får tillföras sådana uppgifter från Skatteverkets folkbok-

föringsdatabas som anges i 11 § första stycket.

13 §

Uppgifter och handlingar i databasen ska gallras senast ett år efter det

att giltighetstiden för ett identitetskort har gått ut. Om ansökan om identitets-
kort har avslagits ska uppgifterna och handlingarna i databasen gallras senast
ett år efter det att avslagsbeslutet har fått laga kraft.

Riksarkivet får, efter att ha inhämtat synpunkter från Skatteverket, meddela

föreskrifter om att uppgifter och handlingar som ska gallras enligt första
stycket får bevaras under längre tid.

14 §

Migrationsverket ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter

som anges i 6 b § förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter
i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och som
behövs för handläggning av ansökan om identitetskort.

Makulering

15 §

Skatteverket ska makulera ett identitetskort som har återkallats. Maku-

lering ska också ske när innehavaren ansöker om ett nytt identitetskort eller,
om innehavaren har behov av det tidigare identitetskortet under handlägg-
ningstiden, när det nya kortet lämnas ut.

background image

3

SFS 2015:904

Ansökningsavgift

16 §

För prövning av ansökan om identitetskort för folkbokförda i Sverige

ska sökanden betala en ansökningsavgift på 400 kronor. Avgiften ska vara be-
tald när ansökan ges in. Om avgiften inte är betald då tillämpas bestämmel-
serna i 11 § avgiftsförordningen (1992:191). För prövning av ansökan tilläm-
pas i övrigt bestämmelserna i 12–14 §§ avgiftsförordningen.

Bemyndigande

17 §

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sve-
rige och för verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:284) om identitets-

kort för folkbokförda i Sverige.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015