SFS 2015:905 Förordning om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter;

150905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
äktenskapsregister- och
bouppteckningsverksamheter

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan

behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2015:898) om behand-
ling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteck-
ningsverksamheter.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd

och tillämpningsområde som i lagen.

2 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om begränsningar av möjlighe-

terna att lämna ut personuppgifter på medium för automatiserad behandling.

3 §

Skatteverket får besluta om avgifter för utlämnande av uppgifter.

4 §

Riksarkivet får, efter att ha inhämtat synpunkter från Skatteverket, med-

dela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska gallras.

5 §

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställighet av lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter (2015:898) och för
verkställighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2015:905

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;