SFS 2015:906 Förordning om ändring i förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

150906.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:1022) om
äktenskapsregistret;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:1022) om äkten-

skapsregistret

1

dels att 1 och 10�13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Tingsrätterna ska till äktenskapsregistret sända in uppgifter om

1. domar varigenom en vigsel har förklarats ogiltig eller domstolen har

dömt till äktenskapsskillnad,

2. domar eller beslut varigenom domstolen har avgjort ett mål om äkten-

skapsskillnad utan att ha dömt till äktenskapsskillnad,

3. beslut som innebär att ett utländskt avgörande om upplösning av ett

äktenskap ska erkännas i Sverige när beslutet har meddelats enligt

a) 3 kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, eller

b) artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november

2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1347/2000.

3 §

3

Hovrätterna och Högsta domstolen ska lämna uppgifter om domar och

slutliga beslut med anledning av överklagande av sådana avgöranden som den
lägre rätten har varit skyldig att lämna uppgift om. De ska även lämna uppgif-
ter om andra domar varigenom domstolen har förklarat en vigsel ogiltig eller
dömt till äktenskapsskillnad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Senaste lydelse av
1 § 2011:983
10 § 2011:983
11 § 2011:983
12 § 2011:983
13 § 2011:983.

2 Senaste lydelse 2011:983.

3 Senaste lydelse 2008:442. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS 2015:906

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:906

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)