SFS 2015:907 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

150907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 19 kap. 6 § och rubriken närmast före 19 kap.

6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) ska ha följande lydelse.

19 kap.

�&klagare

6 §

�&klagare ska i fråga om en felaktighet eller passivitet som kan leda till

skattetillägg underrätta Skatteverket om att

1. en sådan förundersökning om brott som avses i 49 kap. 10 a § första

stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) har inletts, om förundersökningen
har inletts av någon annan anledning än efter en anmälan om brott av Skatte-
verket enligt 17 § skattebrottslagen (1971:69),

2. felaktigheten eller passiviteten inte längre är föremål för en sådan utred-

ning om brott som avses i 49 kap. 10 a § andra stycket skatteförfarandelagen
och inte har prövats slutligt, och

3. felaktigheten eller passiviteten omfattas av ett sådant väckt åtal, utfärdat

strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse som avses i 49 kap. 10 b §
skatteförfarandelagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2015:907

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015