SFS 2015:908 Förordning om ändring i förordningen (2015:635) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

150908.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:635) om ändring i
skatteförfarandeförordningen (2011:1261);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om skatteförfarandeförordningen

(2011:1261)

dels att 19 kap. 5 a § och rubriken närmast före 19 kap. 5 a § i lydelsen

enligt förordningen (2015:635) om ändring i den förordningen ska utgå,

dels att nuvarande 19 kap. 5 b och 5 c §§ i stället för lydelsen enligt förord-

ningen (2015:635) om ändring i den förordningen ska betecknas 19 kap. 7
och 8 §§,

dels att den nuvarande rubriken närmast före 19 kap. 5 c § i stället för

lydelsen enligt förordningen (2015:635) om ändring i den förordningen ska
sättas närmast före den nya 19 kap. 8 §.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2015:908

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015