SFS 2015:909 Förordning om ändring i förordningen (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken

150909.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:423) om vissa
frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt
20 kap. ärvdabalken;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:423) om vissa frågor

rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken

1

dels att 1 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 1 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2003:1022
1 § 2004:1353.

SFS 2015:909

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015