SFS 2015:910 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

150910.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:589) om behandling

av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

1

dels att 12 och 12 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att 13–15, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

13 §

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om

behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får
uppgifter ur databasen som avses i 2 kap. 3 § första stycket samma lag lämnas
ut till Svenska kyrkan. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatise-
rad behandling.

14 §

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om

behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får
uppgifter om en nordisk medborgare som är folkbokförd i Sverige lämnas till
central registreringsmyndighet för folkbokföring i det nordiska land personen
är medborgare i. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad
behandling.

15 §

2

Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne på medium

för automatiserad behandling.

Uppgifter om en annan person än den enskilde själv får lämnas ut till den

enskilde på medium för automatiserad behandling om uppgiften ingår i

– en handling i ett ärende som avser den enskilde, eller
– ett personbevis eller motsvarande utdrag som avser den enskilde eller ett

barn under 18 år som den enskilde är vårdnadshavare för.

Enstaka uppgifter om annan person får även i övrigt lämnas ut till en

enskild på medium för automatiserad behandling.

Ett utlämnande får inte göras om det är olämpligt ur integritetssynpunkt.

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2003:1024
12 § 2011:1139
12 a § 2014:1205.

2 Senaste lydelse 2003:1024.

SFS 2015:910

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:910

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

16 §

3

Svenska kyrkan får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap.

8 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skat-
teverkets folkbokföringsverksamhet.

17 §

4

En enskild får ha direktåtkomst till person- och ärendeuppgifter om

sig själv. Vid en sådan direktåtkomst får även medges direktåtkomst till upp-
gifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som avser make,
barn, förälder eller vårdnadshavare som den enskilde har samband med inom
folkbokföringen samt uppgift om dessa personers samband med den enskilde.

Till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet om ett barn under
18 år får även dennes vårdnadshavare ha direktåtkomst. Vid en sådan direkt-
åtkomst får även medges direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap. 8 §
första stycket lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folk-
bokföringsverksamhet om förälder eller vårdnadshavare som barnet har sam-
band med samt uppgift om dessa personers samband med barnet.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får

omfattas av direktåtkomst enligt första och andra styckena.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:1024.

4 Senaste lydelse 2003:1024.