SFS 2015:913 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

150913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2, 9, 19 och 21 §§ förordningen (2001:588) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha föl-

jande lydelse.

2 §

2

Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i beskatt-
ningsdatabasen behandlas uppgifter

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som sker med

stöd av

– kupongskattelagen (1970:624),
– fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
– lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
– lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
– skatteförfarandelagen (2011:1244),
– mervärdesskattelagen (1994:200),
– lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

– lagen (1999:445) om exportbutiker,
– inkomstskattelagen (1999:1229),
– lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsupp-

gifter,

– lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller
– annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter,
2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kon-

troll av skatter och avgifter,

3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten

och om indrivningsresultat,

4. om beslut om näringsförbud,
5. om antal anställda och anställdas personnummer,
6. om plusgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller

plusgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om full-
makten och kontot,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2015:71.

SFS 2015:913

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:913

7. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,
8. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighetsreg-

leringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark
överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse om
likviden föreligger,

9. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),
10. som behövs för
– handläggning av ärenden enligt lagen (1990:314) om ömsesidig hand-

räckning i skatteärenden,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2012:843) om administrativt sam-

arbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2015:63) om utbyte av upplys-

ningar med anledning av FATCA-avtalet,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte

av upplysningar om finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244),

– handläggning av ärenden enligt lagen (2015:911) om identifiering av rap-

porteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finan-
siella konton, och

– annat informationsutbyte och annan handräckning enligt internationella

åtaganden,

11. från aktiebolagsregistret,
12. från vägtrafikregistret,
13. från Folkhälsomyndigheten om tillstånd enligt alkohollagen och om

omsättning enligt restaurangrapport,

14. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,

15. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvärden,

antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna avser
samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra
stycket mervärdesskattelagen och för fastställande, uppbörd eller kontroll av
mervärdesskatt vid import,

16. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när det

gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenninggrundande inkomst
av annat förvärvsarbete och om utsänd person,

17. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har beviljats

uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt om för-
samlingstillhörighet inom Svenska kyrkan,

18. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen (2009:1289) om

prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

19. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1776)
om skatt på energi, och

20. om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.
Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får

behandlas i beskattningsdatabasen.

9 §

Utlämnande av uppgifter enligt 10–15 §§ får göras på medium för auto-

matiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt någon författ-
ning.

background image

3

SFS 2015:913

19 §

3

Inkomstdeklarationer och andra handlingar, som lämnats till ledning

för bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift eller upprättats
eller omhändertagits för granskning av Skatteverket för kontroll enligt
bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser aktiebo-
lag eller ekonomisk förening, ska gallras elva år efter utgången av det kalen-
derår under vilket beskattningsåret gått ut.

Skattedeklarationer som avser aktiebolag eller ekonomisk förening ska

gallras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret
gått ut. Detsamma gäller andra handlingar som avser aktiebolag eller ekono-
misk förening och som innehåller uppgifter som avses i 42 a kap. 1 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244).

Uppgifter och handlingar som registrerats vid revision och som omfattas av

gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och 12 § 1 lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras
under den längre tid som behövs för att verket ska kunna fullgöra sin verk-
samhet.

21 §

4

Riksarkivet får, efter att ha inhämtat synpunkter från Skatteverket,

meddela föreskrifter om att handlingar eller uppgifter som ska gallras enligt
1 kap. 8 § och 2 kap. 11 och 12 §§ lagen (2001:181) om behandling av upp-
gifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras under längre tid.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att handlingar eller uppgifter som

undantas från gallring ska överlämnas till en arkivmyndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1458.

4 Senaste lydelse 2003:1023.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;