SFS 2015:914 Förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

150914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:780) med
instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:780) med instruktion för

Skatteverket ska ha följande lydelse.

1 §

1

Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om

1. skatter,
2. socialavgifter,
3. vägavgift för vissa tyngre fordon,
4. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,
5. fastighetstaxering,
6. folkbokföring,
7. registrering av bouppteckningar och handläggning av ärenden enligt

16 kap. ärvdabalken,

8. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan

i brottsutredningar,

9. borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets han-

tering av vissa borgenärsuppgifter,

10. utfärdande m.m. av identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitets-

kort för folkbokförda i Sverige,

11. registreringsärenden enligt 16 kap. äktenskapsbalken, och
12. äktenskapsregistret.
Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om pensions-

grundande inkomst.

Skatteverket ska utöva marknadskontroll över varor som gjorts tillgängliga

på marknaden och som faller inom myndighetens ansvarsområde i syfte att
säkerställa att dessa varor uppfyller gällande krav.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:991.

SFS 2015:914

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015