SFS 2015:915 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

150915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2

kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Bestämmelserna i 42 a kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska

tillämpas i fråga om taxeringskontroll enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

Handlingar som har tillhandahållits av en myndighet enligt första stycket

och som avses i 42 a kap. 1 § tredje stycket skatteförfarandelagen får gran-
skas endast av tjänsteman som Skatteverket bestämmer.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1266.

SFS 2015:915

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015