SFS 2015:916 Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

150916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 6 b § förordningen (2001:720) om behandling

av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslag-
stiftningen ska ha följande lydelse.

6 b §

1

Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter i Migrationsverkets

verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska begränsas till uppgifter som behövs
för Skatteverkets handläggning av ansökan om identitetskort enligt lagen
(2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om
1. namn och personnummer,
2. längd,
3. fotografi,
4. underskrift,
5. typ av resehandling, resehandlingens nummer och giltighetstid, samt
6. bevis om uppehållstillstånd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:750.

SFS 2015:916

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015