SFS 2015:921 Förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

150921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om identifiering av rapporteringspliktiga konton
vid automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2015:911) om identi-

fiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplys-
ningar om finansiella konton.

Beräkning av gränsvärden

2 §

Vid beräkning av ett saldo eller värde enligt 4�8 kap. lagen (2015:911)

om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton ska samtliga konton som en person inne-
har hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller hos en till det rap-
porteringsskyldiga finansiella institutet närstående enhet räknas samman.
Detta gäller dock endast om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets
datorsystem möjliggör en sådan sammanräkning.

Varje fysisk person som innehar ett konto gemensamt med någon annan

ska vid sammanräkningen enligt första stycket anses som innehavare av hela
det gemensamma kontots saldo eller värde.

3 §

Om det finns en tjänsteman hos det rapporteringsskyldiga finansiella in-

stitutet som har särskilt ansvar för kontakterna med en kontohavare och den
tjänstemannen har skäl att anta att kontohavaren direkt eller indirekt innehar
eller kontrollerar ett eller flera andra konton, ska samtliga dessa konton räk-
nas samman vid beräkning av saldo eller värde enligt 4�8 kap. lagen
(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Första stycket gäller dock inte sådana konton som en kontohavare kontrol-

lerar eller har öppnat för någon annans räkning i egenskap av förvaltare.

4 §

När ett belopp anges i US-dollar i 4�8 kap. lagen (2015:911) om identi-

fiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplys-
ningar om finansiella konton, avses även motsvarande belopp i en annan va-
luta.

SFS 2015:921

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:921

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Vid fastställande av om ett saldo eller värde i en annan valuta än US-dollar

uppgår till eller överskrider ett belopp som anges i US-dollar i 4�8 kap. lagen
om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton, ska det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet använda en publicerad avistakurs för den sista dagen av det kalen-
derår som föregick den tidpunkt då granskningen enligt 4�8 kap. görs.

Intyganden

5 §

Ett intygande för identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt

lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid auto-
matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska vara undertecknat
eller på annat sätt bekräftat och ha lämnats på annat sätt än muntligen. Inty-
gandet ska vidare vara daterat och innehålla kontohavarens namn, adress,
hemvist, skatteregistreringsnummer och land eller länder för skatteregistre-
ringsnummer.

Intygandet ska lämnas på heder och samvete.

Bemyndigande

6 §

Skatteverket får meddela

1. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen

(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton, och

2. föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)