SFS 2015:921 Förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

150921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KHOIFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KHOIFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KHOIFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:KHOIFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KHOIFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:KHOIFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KHOIFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KHOIFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KHOIFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KHOIFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KHOIFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KHOIFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:KHOIFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KHOIFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om identifiering av rapporteringspliktiga konton <br/>vid automatiskt utbyte av upplysningar om <br/>finansiella konton;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning g�ller vid till�mpning av lagen (2015:911) om identi-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">fiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplys-<br/>ningar om finansiella konton.</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ber�kning av gr�nsv�rden</b></p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:493px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av ett saldo eller v�rde enligt 48 kap. lagen (2015:911)</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av<br/>upplysningar om finansiella konton ska samtliga konton som en person inne-<br/>har hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller hos en till det rap-<br/>porteringsskyldiga finansiella institutet n�rst�ende enhet r�knas samman.<br/>Detta g�ller dock endast om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets<br/>datorsystem m�jligg�r en s�dan sammanr�kning. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje fysisk person som innehar ett konto gemensamt med n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ska vid sammanr�kningen enligt f�rsta stycket anses som innehavare av hela<br/>det gemensamma kontots saldo eller v�rde.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns en tj�nsteman hos det rapporteringsskyldiga finansiella in-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">stitutet som har s�rskilt ansvar f�r kontakterna med en kontohavare och den<br/>tj�nstemannen har sk�l att anta att kontohavaren direkt eller indirekt innehar<br/>eller kontrollerar ett eller flera andra konton, ska samtliga dessa konton r�k-<br/>nas samman vid ber�kning av saldo eller v�rde enligt 48 kap. lagen<br/>(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt<br/>utbyte av upplysningar om finansiella konton.</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller dock inte s�dana konton som en kontohavare kontrol-</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lerar eller har �ppnat f�r n�gon annans r�kning i egenskap av f�rvaltare. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:858px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r ett belopp anges i US-dollar i 48 kap. lagen (2015:911) om identi-</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">fiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplys-<br/>ningar om finansiella konton, avses �ven motsvarande belopp i en annan va-<br/>luta. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:921</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:921</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid fastst�llande av om ett saldo eller v�rde i en annan valuta �n US-dollar</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">uppg�r till eller �verskrider ett belopp som anges i US-dollar i 48 kap. lagen<br/>om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av<br/>upplysningar om finansiella konton, ska det rapporteringsskyldiga finansiella<br/>institutet anv�nda en publicerad avistakurs f�r den sista dagen av det kalen-<br/>der�r som f�regick den tidpunkt d� granskningen enligt 48 kap. g�rs.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Intyganden</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett intygande f�r identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid auto-<br/>matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska vara undertecknat<br/>eller p� annat s�tt bekr�ftat och ha l�mnats p� annat s�tt �n muntligen. Inty-<br/>gandet ska vidare vara daterat och inneh�lla kontohavarens namn, adress,<br/>hemvist, skatteregistreringsnummer och land eller l�nder f�r skatteregistre-<br/>ringsnummer.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Intygandet ska l�mnas p� heder och samvete.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. de ytterligare f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av lagen</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt<br/>utbyte av upplysningar om finansiella konton, och </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�reskrifter f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om identifiering av rapporteringspliktiga konton
vid automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton;

utf�rdad den 10 december 2015.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Till�mpningsomr�de

1 �

Denna f�rordning g�ller vid till�mpning av lagen (2015:911) om identi-

fiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplys-
ningar om finansiella konton.

Ber�kning av gr�nsv�rden

2 �

Vid ber�kning av ett saldo eller v�rde enligt 48 kap. lagen (2015:911)

om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton ska samtliga konton som en person inne-
har hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller hos en till det rap-
porteringsskyldiga finansiella institutet n�rst�ende enhet r�knas samman.
Detta g�ller dock endast om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets
datorsystem m�jligg�r en s�dan sammanr�kning.

Varje fysisk person som innehar ett konto gemensamt med n�gon annan

ska vid sammanr�kningen enligt f�rsta stycket anses som innehavare av hela
det gemensamma kontots saldo eller v�rde.

3 �

Om det finns en tj�nsteman hos det rapporteringsskyldiga finansiella in-

stitutet som har s�rskilt ansvar f�r kontakterna med en kontohavare och den
tj�nstemannen har sk�l att anta att kontohavaren direkt eller indirekt innehar
eller kontrollerar ett eller flera andra konton, ska samtliga dessa konton r�k-
nas samman vid ber�kning av saldo eller v�rde enligt 48 kap. lagen
(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton.

F�rsta stycket g�ller dock inte s�dana konton som en kontohavare kontrol-

lerar eller har �ppnat f�r n�gon annans r�kning i egenskap av f�rvaltare.

4 �

N�r ett belopp anges i US-dollar i 48 kap. lagen (2015:911) om identi-

fiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplys-
ningar om finansiella konton, avses �ven motsvarande belopp i en annan va-
luta.

SFS 2015:921

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:921

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Vid fastst�llande av om ett saldo eller v�rde i en annan valuta �n US-dollar

uppg�r till eller �verskrider ett belopp som anges i US-dollar i 48 kap. lagen
om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton, ska det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet anv�nda en publicerad avistakurs f�r den sista dagen av det kalen-
der�r som f�regick den tidpunkt d� granskningen enligt 48 kap. g�rs.

Intyganden

5 �

Ett intygande f�r identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt

lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid auto-
matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska vara undertecknat
eller p� annat s�tt bekr�ftat och ha l�mnats p� annat s�tt �n muntligen. Inty-
gandet ska vidare vara daterat och inneh�lla kontohavarens namn, adress,
hemvist, skatteregistreringsnummer och land eller l�nder f�r skatteregistre-
ringsnummer.

Intygandet ska l�mnas p� heder och samvete.

Bemyndigande

6 �

Skatteverket f�r meddela

1. de ytterligare f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av lagen

(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton, och

2. f�reskrifter f�r verkst�lligheten av denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

;