SFS 2015:922 Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

150922.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller vid sådant utbyte av upplysningar som avses i

lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella kon-
ton.

2 §

Uppgifterna som avses i 2 § lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av

upplysningar om finansiella konton ska överföras till de behöriga myndighe-
terna i rapporteringspliktiga jurisdiktioner snarast möjligt, men senast den
30 september kalenderåret efter det kalenderår som uppgifterna avser.

3 §

Skatteverket ska ingå överenskommelser med de behöriga myndighe-

terna i deltagande stater och jurisdiktioner om hur det automatiska utbytet av
upplysningar ska genomföras och om formerna för annan kommunikation
mellan Skatteverket och de behöriga myndigheterna i andra deltagande stater
och jurisdiktioner.

Skatteverket ska samarbeta med de behöriga myndigheterna i andra stater

och jurisdiktioner för att enas om en eller flera metoder för dataöverföring, in-
klusive krypteringsstandarder, i syfte att åstadkomma största möjliga standar-
disering och minsta möjliga komplexitet och att minimera kostnaderna. Skat-
teverket ska meddela dessa metoder till sekretariatet vid det koordineringsor-
gan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds-
och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Om det uppstår svårigheter i fråga om genomförandet eller tolkningen av

det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte
av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober
2014, får Skatteverket begära att samråd hålls med behöriga myndigheter i en
eller flera andra stater eller jurisdiktioner så att lämpliga åtgärder kan vidtas
för att säkerställa att avtalet uppfylls. Om Skatteverket begär samråd, ska ver-
ket säkerställa att koordineringsorganets sekretariat på lämpligt sätt underrät-
tas om åtgärder som utformats.

4 §

Skatteverket ska kontrollera att de rapporteringsskyldiga finansiella in-

stituten tillämpar de granskningsprocedurer som framgår av lagen (2015:911)
om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av

SFS 2015:922

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:922

upplysningar om finansiella konton och att de lämnar kontrolluppgifter i en-
lighet med 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när
1. Skatteverket beslutar att förelägga ett rapporteringsskyldigt finansiellt

institut som inte fullgjort sin skyldighet att lämna kontrolluppgifter enligt
22 b kap. skatteförfarandelagen att fullgöra skyldigheten, eller

2. det finns skäl att tro att ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut inte

har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (2015:911) om identifiering av rap-
porteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finan-
siella konton eller 22 b kap. skatteförfarandelagen.

5 §

Med deltagande jurisdiktion avses vid tillämpning av lagen (2015:912)

om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och lagen
(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton en sådan stat eller jurisdiktion
som anges i avsnitt A i bilaga till denna förordning.

Med rapporteringspliktig jurisdiktion avses vid tillämpning av lagen

(2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och
lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid auto-
matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton en sådan stat eller juris-
diktion som anges i avsnitt B i bilagan till denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas första gången kalenderåret 2017 avse-

ende uppgifter som gäller kalenderåret 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2015:922

Bilaga

Deltagande och rapporteringspliktiga jurisdiktioner

A. Deltagande jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är deltagande jurisdiktioner.

– Albanien
– Andorra
– Anguilla
– Antigua och Barbuda
– Argentina
– Aruba
– Australien
– Barbados
– Belgien
– Belize
– Bermuda
– Brittiska Jungfruöarna
– Bulgarien
– Caymanöarna
– Chile
– Colombia
– Cooköarna
– Costa Rica
– Curacao
– Cypern
– Danmark
– Estland
– Finland
– Frankrike
– Färöarna
– Förenade kungariket
– Ghana
– Gibraltar
– Grekland
– Grenada
– Guernsey
– Indien
– Indonesien
– Irland
– Island
– Isle of Man
– Italien
– Japan
– Jersey
– Kanada
– Kroatien
– Lettland
– Liechtenstein
– Litauen

background image

4

SFS 2015:922

– Luxemburg
– Malta
– Marshallöarna
– Mauritius
– Mexiko
– Monaco
– Monserrat
– Nederländerna
– Niue
– Norge
– Nya Zeeland
– Polen
– Portugal
– Rumänien
– Saint Lucia
– Saint Vincent och Grenadinerna
– Samoa
– San Marino
– Schweiz
– Seychellerna
– Sint Maarten
– Slovakien
– Slovenien
– Spanien
– Sydafrika
– Sydkorea
– Tjeckien
– Turks- och Caicosöarna
– Tyskland
– Ungern
– Österrike

B. Rapporteringspliktiga jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är rapporteringspliktiga jurisdiktioner.

– Belgien
– Bulgarien
– Cypern
– Danmark
– Estland
– Finland
– Frankrike
– Förenade kungariket
– Grekland
– Irland
– Italien
– Kroatien
– Lettland
– Litauen
– Luxemburg
– Malta

background image

5

SFS 2015:922

– Nederländerna
– Polen
– Portugal
– Rumänien
– Slovakien
– Slovenien
– Spanien
– Tjeckien
– Tyskland
– Ungern

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015