SFS 2015:923 Förordning om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

150923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:848) om
administrativt samarbete inom Europeiska
unionen i fråga om beskattning;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2012:848) om administrativt

samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska ha följande
lydelse.

9 §

Skatteverket får meddela andra medlemsstaters behöriga myndigheter

att verket inte önskar få upplysningar genom automatiskt utbyte beträffande
någon eller några av de kategorier av inkomster och tillgångar som avses i
12 § första stycket lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Euro-
peiska unionen i fråga om beskattning.

Skatteverket ska i så fall underrätta Europeiska kommissionen om detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2015:923

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015