SFS 2015:924 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

150924.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om skatteförfarandeförordningen

(2011:1261)

dels att 5 kap. 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 7 a §, och närmast före 5 kap.

7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av
automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

7 a §

I en kontrolluppgift enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) om rapporteringspliktiga konton ska, om kontrolluppgiften läm-
nas för en sådan fysisk person som avses i 22 b kap. 5 § första stycket 6 a
skatteförfarandelagen och en trust är kontohavare för det rapporteringsplik-
tiga kontot, uppgift lämnas om huruvida den fysiska personen är

1. stiftare,
2. förvaltare,
3. beskyddare,
4. förmånstagare, eller
5. annan fysisk person som utövar verklig kontroll över trusten.

8 §

I en kontrolluppgift för någon som är begränsat skattskyldig ska uppgift

lämnas om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande för den
som kontrolluppgiften avser. Om kontrolluppgiften avser intäkt i inkomstsla-
get tjänst, ska den även innehålla uppgift om medborgarskap.

Om kontrolluppgiften lämnas för en fysisk person, behöver uppgift om

skatteregistreringsnummer bara lämnas för

1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare,

eller

2. transaktioner som har utförts den 1 januari 2004 eller senare, om det sak-

nas avtalsförbindelser.

Andra stycket gäller inte om kontrolluppgiften lämnas enligt bestämmel-

serna i 22 a och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

11 §

En kontrolluppgift ska innehålla följande identifikationsuppgifter för

den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för:

SFS 2015:924

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:924

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och
3. postadress.
Om personnummer eller samordningsnummer saknas för den som kontroll-

uppgift ska lämnas för enligt 17, 18 eller 22 b kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska kontrolluppgiften i stället innehålla uppgift om födelseda-
tum och födelseort.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalender-

året 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)