SFS 2015:925 Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

150925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen om ändring i
skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 56 kap. 9 § lagen om ändring i skatteförfarande-

lagen (2011:1244) ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande avseende beskattningsåret 2016 och

tidigare beskattningsår för återbetalningar som ska göras enligt rådets direktiv
2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i
form av räntebetalningar, ändrat genom rådets beslut 2004/587/EG.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2015:925

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015