SFS 2015:928 Förordning om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

150928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:315) om
samtjänst vid medborgarkontor;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:315) om samtjänst vid

medborgarkontor ska ha följande lydelse.

3 §

1

En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt

5 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor får i respektive stat-
lig myndighets namn

1. i enklare fall besluta i ärenden om äldreförsörjningsstöd eller bostads-

tillägg enligt socialförsäkringsbalken,

2. i enklare fall besluta i ärenden om resebidrag i form av ersättning för

resa och logi enligt förordningen (2015:500) om resebidrag, och

3. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt

lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:501.

SFS 2015:928

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015