SFS 2015:929 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

150929.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 3 kap. 70 och 71 §§, 4 kap. 9 och 20 §§, 13 kap. 3 § och 14 kap.

3 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 4 b §, av följande lydelse.

3 kap.

70 §

Vid färd på väg med bil, traktor b, motorredskap klass I, tung terräng-

vagn, motorcykel eller moped klass I ska helljus användas, när förarens syn-
fält med hänsyn till fordonets hastighet annars inte är tillräckligt för att fordo-
net ska kunna föras säkert.

Helljus får inte användas
1. på sträcka där vägen är tillfredsställande belyst,
2. på sådant avstånd från ett mötande fordon att dess förare kan bländas,
3. vid möte med ett spårbundet trafikmedel eller ett fartyg som förs längs

vägen, om risk för bländning kan uppstå, eller

4. på ringa avstånd bakom ett annat fordon.

71 §

Vid färd på väg med bil, traktor b, motorredskap klass I, tung terräng-

vagn, motorcykel eller moped klass I får i stället för halvljus användas annat
ljus som är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på fordonet.
Detta gäller dock inte vid färd under mörker, i gryning eller skymning eller
när väderleksförhållandena eller andra omständigheter föranleder att halvlju-
set behöver vara tänt.

I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas i stället för halv-

ljus.

Sådant ljus som avses i första stycket, dimljus eller halvljus får inte använ-

das samtidigt. Förbudet gäller inte vid färd med motorcykel under dagsljus.

4 kap.

9 §

1

Skyddshjälm ska användas av den som färdas med

1. motorcykel,
2. moped,
3. traktor b utan karosseri, eller
4. terrängskoter utan karosseri.

1 Senaste lydelse 2001:753.

SFS 2015:929

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:929

Skyddshjälm behöver inte användas
1. av passagerare som inte fyllt sju år och som använder annat lämpligt

huvudskydd,

2. när fordonet inte är i rörelse,
3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verk-

stadsområde eller liknande område,

4. på en moped som framförs med avstängd motor,
5. i en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller i en tre- eller

fyrhjulig moped med karosseri om bilbälte används, eller

6. vid färd med en moped klass II som är konstruerad för att drivas med en

tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid
hastigheter över 25 kilometer i timmen.

Föraren ska se till att passagerare som är under femton år använder skydds-

hjälm eller annat huvudskydd i enlighet med bestämmelserna i första och
andra styckena.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från

kravet att använda skyddshjälm.

20 §

2

Vid färd på väg får tung buss inte föras med högre hastighet än

90 kilometer i timmen. Tung buss får dock föras med 100 kilometer i timmen
om samtliga som färdas i bussen och som är äldre än tre år har tillgång till en
plats försedd med bilbälte. Tung lastbil får inte föras med högre hastighet än
80 kilometer i timmen. På motorvägar eller motortrafikleder får tung lastbil
dock föras med 90 kilometer i timmen. Tung terrängvagn, motorredskap
klass I och traktor b får inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i tim-
men. Moped klass I får inte föras med högre hastighet än 45 kilometer i tim-
men.

Om det till ett motorfordon, ett motorredskap klass I eller en tung terräng-

vagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen på väg inte föras med högre
hastighet än som anges nedan.

2 Senaste lydelse 2013:819.

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

1. Motorfordon med en
släpvagn

a. Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från motorfordonets
färdbroms,

b. släpvagnen har oledad drag-
stång och en totalvikt som inte
överstiger 3,5 ton och är försedd
med påskjutsbroms,

background image

3

SFS 2015:929

c. släpvagnen har en totalvikt
eller, när släpvagnen inte är las-
tad, en tjänstevikt som inte över-
stiger motorfordonets halva
tjänstevikt, dock högst 750 kilo-
gram, eller

d. släpvagnen är kopplad till en
motorcykel

80

2. Bil med två släpvagnar

Släpvagnarna är utrustade med
låsningsfria bromsar och utgörs
av en dolly med tillkopplad på-
hängsvagn där dollyns vänd-
skiva är vridbart lagrad kring en
vertikal axel genom kopplings-
punkten

80

3. Motorfordon med en
släpvagn vilka är för-
bundna genom den gemen-
samma lasten

Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från motorfordonets
färdbroms och fordonen är sär-
skilt inrättade för ändamålet samt
godkända vid sådan besiktning
som föreskrivits för fordonståget 50

4. Motorredskap klass I
eller tung terrängvagn med
en släpvagn

Släpvagnen är försedd med
effektiva bromsar som kan
manövreras från dragfordonets
färdbroms

50

5. Motorfordon, motorred-
skap klass I eller tung ter-
rängvagn med en släpvagn
i andra fall än 1, 3 eller 4

Släpvagnen har en bruttovikt
som inte överstiger dragfordo-
nets bruttovikt

40

6. Motorfordon, motorred-
skap klass I eller tung ter-
rängvagn med två släpvag-
nar i annat fall än 2

Släpvagnarna är försedda med
effektiva bromsar som kan
manövreras från dragfordonets
färdbroms

40

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

background image

4

SFS 2015:929

Bil med dolly till vilken kopplats påhängsvagn får framföras med högst

80 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om
dollyn och påhängsvagnen registrerats och tagits i bruk före den 1 januari
1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 meter långt och är försedda med
effektiva bromsar som kan manövreras från bilens färdbroms.

Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte i den

mån lägre hastighet är föreskriven för vägen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
1. en bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i andra

stycket 2 får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, och

2. ett motorredskap klass I och en traktor b får föras med högre hastighet än

50 kilometer i timmen.

6 kap.

4 b §

Den som färdas med en tvåhjulig moped klass II som är konstruerad

för att drivas med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något
krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen ska använda cykel-
hjälm eller annat lämpligt huvudskydd.

13 kap.

3 §

3

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

7. Bil, motorredskap klass I
eller tung terrängvagn som
drar ett fordon på minst
fyra hjul, vars ena ände är
upplyft genom en fast upp-
hängningsanordning på
dragfordonet eller en sär-
skild bogseringsanordning
så att minst ett av det
dragna fordonets övriga
hjulpar rullar på vägen

Fordonet är särskilt inrättat för
bärgning och bogsering av ska-
dade fordon

40

8. Motorfordon, motorred-
skap klass I eller tung ter-
rängvagn med ett eller flera
fordon i andra fall än 1�7

30

3 Senaste lydelse 2015:40.

Fordon

Förutsättningar

Hastighet
kilometer
i timmen

background image

5

SFS 2015:929

14 kap.

3 §

4

Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. bestämmelserna i
a) 2 kap.
� 1 § fjärde stycket,
� 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2�4,
� 3, 5�7 eller 8 § andra eller tredje stycket,
b) 3 kap.
� 2, 3, 5�11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har

meddelats med stöd av 17 §,

� 18, 19, 21�25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där

hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

� 30�33, 35�40, 43, 45, 50, 51, 57�62, 64, 65, 67�74 eller 76�83 §,
c) 4 kap.
� 1, 2, 5�8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 e, 15, 15 a,

17, 17 a, 18 eller 19�24 §,

d) 5 kap.
� 1 eller 3�5 §,
e) 6 kap.
� 3, 4 b eller 5 §,
f) 8 kap.
� 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket, eller
g) 9 kap.
� 1 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §,
� 2 §,
2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stan-

nande eller parkering,

3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss

största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet
har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon

Fordons plats på väg

1. 3 kap. 6 § första eller
fjärde stycket

En kommun

Kommunen

Hastighet

2. 3 kap. 17 § eller före-
skrifter som har medde-
lats med stöd av 3 kap.
17 §

Tävling eller träning
för tävling

Den myndighet som med-
delar tillstånd till tävling

4 Senaste lydelse 2013:779.

background image

6

SFS 2015:929

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller par-

kering, eller

5. föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning för till-

lämpningen av 3 kap. 80�83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

8 §

5

Passagerare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestäm-

melserna i 4 kap. 6, 9 eller 10 § eller 10 a § första stycket, 6 kap. 3 eller 4 b §
eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning för
tillämpningen av 4 kap. 10 § döms till penningböter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:46.