SFS 2015:930 Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

150930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1709) om avgaskrav

för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

1

dels att 7 § och bilaga 2 ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 § ska utgå,
dels att 1, 2, 2 d, 2 e, 3–5, 6 och 9 §§ och rubriken närmast före 4 § ska ha

följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller avgaskrav för

1. motorer som installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att använ-

das för transporter på väg,

2. hjälpmotorer som monteras i fordon avsedda för passagerar- eller gods-

transport på väg,

3. motorer avsedda för lokomotiv och motorvagnar,
4. utbytesmotorer för motorer som avses i 1–3, samt
5. motorer avsedda för traktorer.
Förordningen gäller inte motorer som driver motorfordon, fartyg, luftfartyg

och fritidsfordon såsom snöskotrar, terrängmotorcyklar och terrängfordon. I
förordningen finns dock en bestämmelse om typgodkännande av motorer av-
sedda för fartyg i inlandssjöfart.

I förordningen finns även bestämmelser som kompletterar Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om
godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon.

2 §

3

I denna förordning avses med

hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men som inte har

att göra med framdrivningen av fordonet,

lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller driva vagnar utfor-

made för att transportera gods, passagerare eller annan utrustning,

mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: en

mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon

1 Senaste lydelse av

7 § 2000:761
bilaga 2 2000:761.

2 Senaste lydelse 2013:150.

3 Senaste lydelse 2015:296.

SFS 2015:930

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:930

med eller utan karosseri som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt
avsnitt 1.1 i bilaga 1 till denna förordning,

motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för transport av passage-

rare eller gods,

traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana
traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till
dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, i lydelsen enligt
kommissionens direktiv 2014/44/EU, eller enligt definitionen i förordning
(EU) nr 167/2013, och

utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en maskin, till-

handahållen endast för detta ändamål, och som uppfyller de gränsvärden som
den motor den ersätter skulle uppfylla när den ursprungligen sattes på mark-
naden.

2 d §

4

Med typgodkännande avses i denna förordning

1. ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en förbrännings-

motortyp eller en motorfamilj uppfyller de relevanta kraven i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i
mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, i
lydelsen enligt kommissionens direktiv 2012/46/EU,

2. en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en motortyp eller

en motorfamilj som en separat teknisk enhet eller en traktortyp uppfyller de
tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den
22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga förore-
ningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och om
ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, i lydelsen enligt kommissionens di-
rektiv 2014/43/EU, eller

3. ett förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en typ

av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de till-
lämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven i förordning
(EU) nr 167/2013.

2 e §

5

I denna förordning avses med

godkännandemyndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som an-

svarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande av en motor eller
en motorfamilj, som har behörighet att utfärda och återkalla intyg om typgod-
kännande och att sköta dels kontakterna med godkännandemyndigheterna i
övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens åtgärder för att åstad-
komma produktionsöverensstämmelse, och

teknisk tjänst: en organisation eller ett organ som har utsetts till provlabora-

torium för att utföra provning eller för att som organ för bedömning av
överensstämmelse utföra inledande bedömningar och andra provningar eller
inspektioner för godkännandemyndighetens räkning.

4 Senaste lydelse 2015:296.

5 Senaste lydelse 2013:501.

background image

3

SFS 2015:930

3 §

6

En motor i eller till en mobil maskin som inte är avsedd att användas

för transporter på väg eller en hjälpmotor i eller till ett fordon som är avsett att
användas för transporter på väg, får släppas ut på marknaden endast om
motorn uppfyller kraven i bilaga 1 till denna förordning och omfattas av ett
giltigt typgodkännande som tillåter användning i maskinen eller fordonet.

Första stycket gäller inte
1. utbytesmotorer,
2. motorer som ska användas för militära ändamål, eller
3. motorer som är avsedda för sjösättning eller upptagning av räddnings-

båtar eller båtar som sjösätts från stranden.

3 a §

7

För att en motor i eller till en traktor ska få tas i bruk för första

gången ska motorn uppfylla kraven i bilaga 1 till denna förordning och omfat-
tas av ett giltigt typgodkännande som tillåter användning i traktorn.

Första stycket gäller inte
1. motorer som ska användas för militära ändamål,
2. motorer som monteras i traktortyper avsedda för export till tredjeland,

eller

3. motorer som ska ersätta motorer i traktorer som är tagna i bruk.

Förfarandet vid typgodkännande i Sverige

4 §

8

Transportstyrelsen ska fullgöra uppgifter som godkännandemyndighet

enligt direktiv 97/68/EG och enligt förordning (EU) nr 167/2013. Om Trans-
portstyrelsen använder en teknisk tjänst för att utföra provning och bedöm-
ning, ska den tekniska tjänsten utses och anmälas enligt bestämmelserna om
anmälda organ i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för typgodkän-

nanden.

5 §

9

Vid prövningen av en fråga om ett typgodkännande ska Transport-

styrelsen typgodkänna en motortyp eller motorfamilj om något eller några av
följande krav är uppfyllda:

1. kraven i bilaga 1 till denna förordning,
2. kraven i direktiv 97/68/EG för typgodkännande av sådana motorer av-

sedda för fartyg i inlandssjöfart som avses i artikel 7a i direktivet om pröv-
ningen gäller ett sådant typgodkännande, eller

3. kraven i förordning (EU) nr 167/2013.

6 §

10

Den som tillverkar motorer som uppfyller kraven i direktiv 97/68/EG

och är typgodkända enligt det direktivet, ska märka varje sådan motor på ett
sätt som uppfyller kraven i artikel 6 i direktiv 97/68/EG.

Bestämmelser om märkning av traktormotorer finns i förordning (EU)

nr 167/2013.

6 Senaste lydelse 2005:1104.

7 Senaste lydelse 2000:761.

8 Senaste lydelse 2011:820.

9 Senaste lydelse 2013:150.

10 Senaste lydelse 2005:1104.

background image

4

SFS 2015:930

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

9 §

11

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för

1. prövning för typgodkännande,
2. ansökan om undantag, och
3. tillsyn enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från

mobila maskiner och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

11 Senaste lydelse 2010:1597.