SFS 2015:931 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

150931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtra-

fikregister ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

1

Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg ska gallras ur vägtrafikregist-

ret om

1. infrastrukturavgiften har betalats, och
2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom infrastrukturavgiften

eller eventuell förseningsavgift eller tilläggsavgift som är hänförlig till infra-
strukturavgiften har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter ut-

gången av fristen för begäran om omprövning enligt 13 § andra stycket för-
ordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg eller, om avgiften har
betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom avgiften har påförts, ska

uppgifterna gallras när begäran eller ett överklagande enligt 26 § förord-
ningen om infrastrukturavgifter på väg slutligt har prövats.

Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras när fordringen har

preskriberats.

10 kap.

13 §

2

Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av fordo-

net ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användnings-
sättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras innan
1. en traktor skatteklass II används så att den ska anses som en traktor skat-

teklass I,

2. en traktor skatteklass I används så att den ska anses som en traktor skat-

teklass II,

3. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton används så att det ska

beskattas enligt skatteklass I,

1 Senaste lydelse 2014:1566.

2 Senaste lydelse 2012:176.

SFS 2015:931

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:931

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

4. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, som beskattas enligt

skatteklass I, används så att det inte längre ska beskattas i den klassen,

5. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass II, används så att fordons-

skatt ska betalas,

6. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass I, används så att den hör till

skatteklass II,

7. en släpvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en tung

terrängvagn eller en släpvagn med en skattevikt över tre ton ska dras uteslu-
tande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,

8. ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa

tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande används för
väghållningsändamål, och därför är undantaget från avgift, används för annat
ändamål,

9. ett fordon som anges i 8 och för vilket avgift enligt lagen om vägavgift

för vissa tunga fordon ska betalas används så att det ska vara undantaget från
avgiften,

10. en traktor skatteklass II används högst 15 dagar som en traktor skatte-

klass I, eller

11. en tung terrängvagn som hör till skatteklass II används högst 15 dagar

som skatteklass I.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)