SFS 2015:931 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

150931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LOGIEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LOGIEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LOGIEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:LOGIEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LOGIEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:LOGIEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LOGIEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LOGIEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LOGIEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LOGIEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LOGIEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LOGIEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LOGIEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:LOGIEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LOGIEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:650) om <br/>v�gtrafikregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 kap. 9 � f�rordningen (2001:650) om v�gtra-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fikregister ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter om infrastrukturavgifter p� v�g ska gallras ur v�gtrafikregist-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ret om</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. infrastrukturavgiften har betalats, och<br/>2. ompr�vning inte har beg�rts av beslut varigenom infrastrukturavgiften</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller eventuell f�rseningsavgift eller till�ggsavgift som �r h�nf�rlig till infra-<br/>strukturavgiften har p�f�rts.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifterna ska i de fall som avses i f�rsta stycket gallras en vecka efter ut-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">g�ngen av fristen f�r beg�ran om ompr�vning enligt 13 � andra stycket f�r-<br/>ordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter p� v�g eller, om avgiften har<br/>betalats f�rst vid en senare tidpunkt, n�r betalning har skett.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ompr�vning har beg�rts av beslut varigenom avgiften har p�f�rts, ska</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppgifterna gallras n�r beg�ran eller ett �verklagande enligt 26 � f�rord-<br/>ningen om infrastrukturavgifter p� v�g slutligt har pr�vats.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras n�r fordringen har</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">preskriberats.</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Om �garen i nedanst�ende fall avser att �ndra anv�ndningen av fordo-</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">net ska han eller hon f�re �ndringen skriftligen anm�la det nya anv�ndnings-<br/>s�ttet till Transportstyrelsen. I anm�lan ska det anges n�r �ndringen avses ske.</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Anm�lan enligt f�rsta stycket ska g�ras innan<br/>1. en traktor skatteklass II anv�nds s� att den ska anses som en traktor skat-</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">teklass I,</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en traktor skatteklass I anv�nds s� att den ska anses som en traktor skat-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">teklass II,</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ett motorredskap med en tj�nstevikt �ver tv� ton anv�nds s� att det ska</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">beskattas enligt skatteklass I,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2014:1566.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2012:176.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:931</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:931</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. ett motorredskap med en tj�nstevikt �ver tv� ton, som beskattas enligt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skatteklass I, anv�nds s� att det inte l�ngre ska beskattas i den klassen,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. en tung terr�ngvagn, som h�r till skatteklass II, anv�nds s� att fordons-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skatt ska betalas,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. en tung terr�ngvagn, som h�r till skatteklass I, anv�nds s� att den h�r till</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skatteklass II,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. en sl�pvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en tung</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">terr�ngvagn eller en sl�pvagn med en skattevikt �ver tre ton ska dras uteslu-<br/>tande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. ett fordon som avses i 5 � lagen (1997:1137) om v�gavgift f�r vissa</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tunga fordon och som uteslutande eller s� gott som uteslutande anv�nds f�r<br/>v�gh�llnings�ndam�l, och d�rf�r �r undantaget fr�n avgift, anv�nds f�r annat<br/>�ndam�l,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. ett fordon som anges i 8 och f�r vilket avgift enligt lagen om v�gavgift</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r vissa tunga fordon ska betalas anv�nds s� att det ska vara undantaget fr�n<br/>avgiften,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. en traktor skatteklass II anv�nds h�gst 15 dagar som en traktor skatte-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">klass I, eller</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. en tung terr�ngvagn som h�r till skatteklass II anv�nds h�gst 15 dagar</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som skatteklass I.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN-ERIK BUCHT</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:650) om
v�gtrafikregister;

utf�rdad den 10 december 2015.

Regeringen f�reskriver att 3 kap. 9 � f�rordningen (2001:650) om v�gtra-

fikregister ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

9 �

1

Uppgifter om infrastrukturavgifter p� v�g ska gallras ur v�gtrafikregist-

ret om

1. infrastrukturavgiften har betalats, och
2. ompr�vning inte har beg�rts av beslut varigenom infrastrukturavgiften

eller eventuell f�rseningsavgift eller till�ggsavgift som �r h�nf�rlig till infra-
strukturavgiften har p�f�rts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i f�rsta stycket gallras en vecka efter ut-

g�ngen av fristen f�r beg�ran om ompr�vning enligt 13 � andra stycket f�r-
ordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter p� v�g eller, om avgiften har
betalats f�rst vid en senare tidpunkt, n�r betalning har skett.

Om ompr�vning har beg�rts av beslut varigenom avgiften har p�f�rts, ska

uppgifterna gallras n�r beg�ran eller ett �verklagande enligt 26 � f�rord-
ningen om infrastrukturavgifter p� v�g slutligt har pr�vats.

Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras n�r fordringen har

preskriberats.

10 kap.

13 �

2

Om �garen i nedanst�ende fall avser att �ndra anv�ndningen av fordo-

net ska han eller hon f�re �ndringen skriftligen anm�la det nya anv�ndnings-
s�ttet till Transportstyrelsen. I anm�lan ska det anges n�r �ndringen avses ske.

Anm�lan enligt f�rsta stycket ska g�ras innan
1. en traktor skatteklass II anv�nds s� att den ska anses som en traktor skat-

teklass I,

2. en traktor skatteklass I anv�nds s� att den ska anses som en traktor skat-

teklass II,

3. ett motorredskap med en tj�nstevikt �ver tv� ton anv�nds s� att det ska

beskattas enligt skatteklass I,

1 Senaste lydelse 2014:1566.

2 Senaste lydelse 2012:176.

SFS 2015:931

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:931

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

4. ett motorredskap med en tj�nstevikt �ver tv� ton, som beskattas enligt

skatteklass I, anv�nds s� att det inte l�ngre ska beskattas i den klassen,

5. en tung terr�ngvagn, som h�r till skatteklass II, anv�nds s� att fordons-

skatt ska betalas,

6. en tung terr�ngvagn, som h�r till skatteklass I, anv�nds s� att den h�r till

skatteklass II,

7. en sl�pvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en tung

terr�ngvagn eller en sl�pvagn med en skattevikt �ver tre ton ska dras uteslu-
tande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,

8. ett fordon som avses i 5 � lagen (1997:1137) om v�gavgift f�r vissa

tunga fordon och som uteslutande eller s� gott som uteslutande anv�nds f�r
v�gh�llnings�ndam�l, och d�rf�r �r undantaget fr�n avgift, anv�nds f�r annat
�ndam�l,

9. ett fordon som anges i 8 och f�r vilket avgift enligt lagen om v�gavgift

f�r vissa tunga fordon ska betalas anv�nds s� att det ska vara undantaget fr�n
avgiften,

10. en traktor skatteklass II anv�nds h�gst 15 dagar som en traktor skatte-

klass I, eller

11. en tung terr�ngvagn som h�r till skatteklass II anv�nds h�gst 15 dagar

som skatteklass I.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

;