SFS 2015:932 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

150932.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 och 28 §§ vägmärkesförordningen

(2007:90) ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

1

Förbudsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

C7 Förbud mot trafik med tung last-
bil

Avser förbudet även trafik med lätt
lastbil anges det på en tilläggstavla.

C8 Förbud mot trafik med traktor a
och motorredskap klass II

Avser förbudet även trafik med trak-
tor

b eller motorredskap klass

I

anges det på en tilläggstavla.

C9 Förbud mot trafik med fordon
lastat med farligt gods

Märket anger förbud mot trafik med
fordon med sådan last som omfattas
av krav på märkning med orange-
färgad skylt enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen
(2006:263) om transport av farligt
gods.

Tillsammans med tilläggstavla

T23, tunnelkategori, anger märket
tunnelkategori.

1 Senaste lydelse 2011:1221.

SFS 2015:932

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:932

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

28 §

2

Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor

för att ange ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksam-
het.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:300.

Symbol

Betydelse

S5 Buss

S6 Traktor a och motorredskap
klass II

S7

Motorcykel

Symbolen anger tvåhjulig motor-
cykel och moped klass I utan sid-
vagn.