SFS 2015:933 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

150933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om fordonsförordningen (2009:211)

1

dels att 3 kap. 23 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 8 §, 3 kap. 1, 2, 8, 13, 14, 16, 18, 19, 30 och 33 §§, 4 kap.

35 § och 8 kap. 16 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 9 och 10 §§, av följande

lydelse.

1 kap.

8 §

Transportstyrelsen är godkännandemyndighet enligt fordonslagen

(2002:574), enligt denna förordning, enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och
marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och enligt Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om
godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyr-
hjulingar.

9 §

Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet enligt förordning

(EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och
skogsbruksfordon och förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och
marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

10 §

Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav
för ackreditering och marknadskontroll när det gäller fordon som inte är lek-
fordon.

Transportstyrelsen ska utöver vad som följer av förordningen (2014:1039)

om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn tillämpa förord-
ning (EG) nr 765/2008 genom att

1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
2. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20–22 och 23.2, och
3. samarbeta med andra enligt artikel 24.4.
Transportstyrelsen får vidare förstöra eller på annat sätt göra fordon som

inte är lekfordon obrukbara enligt artikel 29.4 samma förordning.

1 Senaste lydelse av 3 kap. 23 § 2010:791.

SFS 2015:933

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:933

3 kap.

1 §

Ett typgodkännande innebär att en typ av fordon, system, komponent

eller separat teknisk enhet godkänns i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Av 2 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) framgår att typgodkännande kan

ske i enlighet med EU-rättsakter på området, i enlighet med överenskommel-
ser upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa
(ECE-typgodkännande) eller som nationellt typgodkännande.

2 §

Förfarandet med typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på områ-

det tillämpas för

1. EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon,
2. mopeder och motorcyklar,
3. jordbruks- och skogsbrukstraktorer, samt
4. system, komponenter och separata tekniska enheter till sådana fordon

som anges i 1–3.

8 §

Typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på området och ECE-

typgodkännande meddelas på grundval av provning som har utförts av en tek-
nisk tjänst.

13 §

2

Ett typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på området får med-

delas för jordbruks- och skogsbrukstraktorer samt för system, komponenter
eller separata tekniska enheter till sådana traktorer trots att de inte uppfyller
de tillämpliga tekniska kraven, under förutsättning att Europeiska kommissio-
nen har lämnat tillstånd till det. En ansökan om sådant tillstånd görs av god-
kännandemyndigheten.

I avvaktan på kommissionens tillstånd får ett tillfälligt typgodkännande i

enlighet med EU-rättsakter på området meddelas. Om ett tillfälligt godkän-
nande meddelas, ska godkännandemyndigheten utan dröjsmål underrätta
kommissionen samt godkännandemyndigheterna i de andra staterna inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om kommissionen avslår en ansökan enligt första stycket, upphör det till-

fälliga typgodkännandet att gälla efter sex månader från det att kommissionen
fattade sitt beslut. Godkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta till-
verkaren om kommissionens beslut och om följderna av det.

14 §

Utöver vad som anges i 13 § får godkännandemyndigheten i fråga om

typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på området av jordbruks- och
skogsbrukstraktorer i ett enskilt fall besluta om undantag från ett eller flera av
de föreskrivna kraven för fordon som tillverkas i små serier.

16 §

Även om de tillämpliga tekniska kraven är uppfyllda får ett nationellt

typgodkännande, ett typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på områ-
det eller ett ECE-typgodkännande av EG-motorfordon, släpvagnar till EG-
motorfordon eller jordbruks- och skogsbrukstraktorer, eller av system, kom-
ponenter eller separata tekniska enheter till sådana fordon inte meddelas, om
fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna ut-
gör en allvarlig fara för trafiksäkerheten, miljön, eller folkhälsan.

2 Senaste lydelse 2010:791.

background image

3

SFS 2015:933

18 §

Om en ansökan om typgodkännande beviljas eller avslås eller om ett

typgodkännande återkallas ska godkännandemyndigheten utfärda ett typgod-
kännandeintyg. Om en ansökan beviljas, ska de begränsningar och krav som
typgodkännandet har förenats med anges i intyget.

Av typgodkännandeintyget ska det framgå om det är fråga om ett typgod-

kännande i enlighet med EU-rättsakter på området, ECE-typgodkännande
eller nationellt typgodkännande. Om ett tillfälligt typgodkännande har med-
delats med stöd av 12 eller 13 §, ska även detta anges i intyget. Detsamma
gäller om godkännandemyndigheten har beslutat om undantag med stöd av
14 §.

19 §

3

I fråga om typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på området

av fordon ska godkännandemyndigheten lämna en kopia av typgodkännande-
intyget för varje fordonstyp till var och en av godkännandemyndigheterna i de
andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om en ansökan om typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på områ-

det avslås med stöd av 16 eller 17 §, ska godkännandemyndigheten, utöver
vad som anges i första stycket, underrätta godkännandemyndigheterna i de
andra medlemsstaterna inom EES samt Europeiska kommissionen om beslu-
tet och om skälen för det.

30 §

Godkännandemyndigheten ska underrätta var och en av godkännande-

myndigheterna i de andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området om ett typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på området
upphör att gälla.

33 §

4

Följande typgodkännanden som har meddelats av en godkännande-

myndighet i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet är giltiga i Sverige i samma utsträckning som om godkännandet
hade meddelats här.

1. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv

70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa for-
don, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.

2. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv

74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lag-
stiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med
hjul, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG.

3. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande
av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv
92/61/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.

4. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande
av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna
maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tek-
niska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG,
senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.

3 Senaste lydelse 2010:791.

4 Senaste lydelse 2013:785.

background image

4

SFS 2015:933

5. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande
av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon
samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda
för sådana fordon, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.

6. EU-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om god-
kännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och med
stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den
15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och tre-
hjuliga fordon och fyrhjulingar.

7. ECE-typgodkännanden.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte tillfälliga typgodkännanden som

har meddelats i avvaktan på tillstånd från Europeiska kommissionen att få
meddela ett typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på området med ut-
nyttjande av teknik eller principer som är oförenliga med bestämmelserna i en
eller flera rättsakter.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 4 gäller inte EG-typgodkännanden

som avser fordon som tillverkas i små serier.

4 kap.

35 §

Om en godkänd moped klass II har ändrats så att den inte längre stäm-

mer överens med uppgifterna i ett sådant typintyg eller instrument över
mopedbesiktning som har legat till grund för godkännandet, får den inte
användas förrän den har godkänts vid en mopedbesiktning. Detsamma gäller
om en moped klass II, som är typgodkänd enligt EU-rättsakter på området,
har ändrats så att den inte längre stämmer överens med intyget om överens-
stämmelse.

Trots första stycket får en moped klass II användas för färd kortaste lämp-

liga väg till eller från ett besiktningsorgan för besiktning. Detsamma gäller
om mopeden används av en person som yrkesmässigt eller i ett företag med
egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder, för provkörning i samband
med tillverkningen eller reparationen.

8 kap.

16 §

5

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om fordons beskaffenhet och utrustning,
2. om omfattningen av den kontroll som avses i denna förordning,
3. om omfattningen av den kontroll som avses i 2 kap. 11 § fordonslagen

(2002:574),

4. om den tekniska kompetensen och utrustningen samt kvalitetssäkringen

hos besiktningsorgan och provningsorgan enligt fordonslagen samt sådana
verkstäder som anges i 6 kap. 17 §,

5. om certifiering av en besiktningstekniker och den utbildning och kompe-

tens som krävs för sådan certifiering,

6. om erkännande av utbildning och yrkesverksamhet i enlighet med 3 e §

tredje stycket,

5 Senaste lydelse 2010:1616.

background image

5

SFS 2015:933

7. om tekniska tjänster,
8. om tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen, denna förordning och

föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning,

9. om tillverkares tillhandahållande av information,
10. om skyldighet för besiktningsorgan att rapportera genomförande och

utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för full-
görande av tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen,

11. om avgifter för tillsyn enligt 5 kap. 3 a–c §§ fordonslagen och ärende-

handläggning enligt den lagen och enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen,

12. om besiktningsorganens förande av protokoll och dokumentationsskyl-

dighet i fråga om fordonsbesiktning,

13. om sådan underrättelseskyldighet för besiktningsorgan som avses i

4 kap. 5 § fordonslagen,

14. om avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om
godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den
15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och tre-
hjuliga fordon och fyrhjulingar,

15. som i övrigt behövs för verkställigheten av fordonslagen, av denna för-

ordning, av förordningen (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknads-
kontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och av förordningen (EU)
nr 168/2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga
fordon och fyrhjulingar.

Transportstyrelsen får vidare meddela föreskrifter om att
1. vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får tas i bruk, saluföras eller an-

vändas endast om de är märkta enligt styrelsens föreskrifter eller är av en typ
som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet,

2. förfarandet med nationellt typgodkännande under en övergångsperiod

får tillämpas även för andra fordon än sådana som anges i 3 kap. 4 §, och

3. tekniska tjänster får vara etablerade i något land utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015