SFS 2015:934 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

150934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att det i plan- och byggförordningen (2011:338) ska

införas fem nya paragrafer, 1 kap. 3 b §, 3 kap. 27–29 §§ och 10 kap. 3 a §,
och närmast före 3 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

3 b §

Med tillfälligt anläggningsboende avses i denna förordning en bygg-

nad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används som en
sådan förläggning som avses i 2 § första stycket lagen (1994:137) om motta-
gande av asylsökande m.fl.

3 kap.

Särskilda undantag för tillfälligt anläggningsboende

27 §

Kraven som gäller energihushållning och hushållning med vatten och

avfall i 8 kap. 4 § 6 och 9 plan- och bygglagen (2010:900) och 14, 15 och
20 §§ detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslut-
ning till de paragraferna behöver inte uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad
eller annan ändring än ombyggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende.

28 §

I fråga om nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad

avseende ett tillfälligt anläggningsboende ska kraven i 8 kap. 1 § och 4 § 2–5,
7 och 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 8–10, 13 och 16 §§ och 18 §
första stycket detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i
anslutning till de paragraferna, anpassas och avsteg från kraven göras i den ut-
sträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varak-
tighet.

Anpassningar och avsteg som görs enligt första stycket får inte medföra en

oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

29 §

Trots 4 § första stycket och 18 § andra stycket behöver ett tillfälligt

anläggningsboende inte vara försett med hiss eller annan lyftanordning.

SFS 2015:934

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:934

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

10 kap.

3 a §

Boverket får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning som kra-

ven ska anpassas och avsteg från kraven ska göras enligt 3 kap. 28 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)