SFS 2015:935 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

150935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:825) med länsstyrelse-

instruktion ska ha följande lydelse.

6 §

1

Vissa länsstyrelser har särskilda uppgifter.

1. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har upp-

gifter i fråga om rennäring m.m.

2. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

län har uppgifter i fråga om fjällförvaltningen i länen.

3. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är förval-

tande och attesterande myndighet för vissa program inom målet Europeiskt
territoriellt samarbete inom EU:s strukturfonder enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fast-
ställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utveck-
lingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskeri-
fonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och
Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förord-
ning (EG) nr 1083/2006.

4. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är ansva-

riga för kontroller enligt artikel 23.4 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser
för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt
territoriellt samarbete.

5. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i fråga

om Barentssamarbetet.

6. Länsstyrelsen i Norrbottens län har uppgifter i fråga om valen till Same-

tingen enligt sametingslagen (1992:1433).

7. Länsstyrelsen i �rebro län prövar frågor om tillstånd att anordna

kampsportsmatch och utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillstånds-
plikt för vissa kampsportsmatcher.

8. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län är ansva-

riga för viss tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism.

1 Senaste lydelse 2013:981.

SFS 2015:935

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:935

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

9. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Norrbottens

län prövar frågor om auktorisation och godkännande samt utövar tillsyn enligt
lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag.

10. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska vara medlem i en sådan ideell för-

ening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840).

11. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands

län ska göra de utredningar om det allmänna fiskeintresset som begärs av
andra myndigheter i ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken.

12. Länsstyrelsen i Stockholms län är centralmyndighet för internationella

delgivningsfrågor samt mottagande organ för vissa ansökningar om bistånd
med delgivning i Sverige på utländsk begäran.

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)