SFS 2015:935 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

150935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MHGDAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MHGDBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MHGDBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:MHGDBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:MHGDAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:MHGDAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:MHGDAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MHGDBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MHGDAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MHGDAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MHGDAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:MHGDBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MHGDAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MHGDAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:825) med <br/>l�nsstyrelseinstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2007:825) med l�nsstyrelse-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">instruktion ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Vissa l�nsstyrelser har s�rskilda uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. L�nsstyrelserna i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n har upp-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gifter i fr�ga om renn�ring m.m.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. L�nsstyrelserna i Dalarnas, J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�n har uppgifter i fr�ga om fj�llf�rvaltningen i l�nen.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. L�nsstyrelserna i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n �r f�rval-</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tande och attesterande myndighet f�r vissa program inom m�let Europeiskt<br/>territoriellt samarbete inom EU:s strukturfonder enligt Europaparlamentets<br/>och r�dets f�rordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fast-<br/>st�llande av gemensamma best�mmelser f�r Europeiska regionala utveck-<br/>lingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanh�llningsfonden, Europeiska<br/>jordbruksfonden f�r landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskeri-<br/>fonden, om fastst�llande av allm�nna best�mmelser f�r Europeiska regionala<br/>utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanh�llningsfonden och<br/>Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upph�vande av r�dets f�rord-<br/>ning (EG) nr 1083/2006.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. L�nsstyrelserna i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n �r ansva-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">riga f�r kontroller enligt artikel 23.4 i Europaparlamentets och r�dets f�rord-<br/>ning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om s�rskilda best�mmelser<br/>f�r st�d fr�n Europeiska regionala utvecklingsfonden till m�let Europeiskt<br/>territoriellt samarbete.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. L�nsstyrelserna i V�sterbottens och Norrbottens l�n har uppgifter i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om Barentssamarbetet.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n har uppgifter i fr�ga om valen till Same-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tingen enligt sametingslagen (1992:1433).</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. L�nsstyrelsen i �rebro l�n pr�var fr�gor om tillst�nd att anordna</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kampsportsmatch och ut�var tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillst�nds-<br/>plikt f�r vissa kampsportsmatcher.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. L�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands och Sk�ne l�n �r ansva-</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">riga f�r viss tillsyn enligt f�rordningen (2009:92) om �tg�rder mot penning-<br/>tv�tt och finansiering av terrorism.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:981.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:935</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:935</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. L�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands, Sk�ne och Norrbottens</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">l�n pr�var fr�gor om auktorisation och godk�nnande samt ut�var tillsyn enligt<br/>lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n ska vara medlem i en s�dan ideell f�r-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ening som avses i 2 � Laponiaf�rordningen (2011:840).</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. L�nsstyrelserna i Norrbottens, V�sternorrlands och V�stra G�talands</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">l�n ska g�ra de utredningar om det allm�nna fiskeintresset som beg�rs av<br/>andra myndigheter i ans�kningsm�l enligt 22 kap. milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. L�nsstyrelsen i Stockholms l�n �r centralmyndighet f�r internationella</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">delgivningsfr�gor samt mottagande organ f�r vissa ans�kningar om bist�nd<br/>med delgivning i Sverige p� utl�ndsk beg�ran.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 12 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ARDALAN SHEKARABI</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:825) med
l�nsstyrelseinstruktion;

utf�rdad den 10 december 2015.

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2007:825) med l�nsstyrelse-

instruktion ska ha f�ljande lydelse.

6 �

1

Vissa l�nsstyrelser har s�rskilda uppgifter.

1. L�nsstyrelserna i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n har upp-

gifter i fr�ga om renn�ring m.m.

2. L�nsstyrelserna i Dalarnas, J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens

l�n har uppgifter i fr�ga om fj�llf�rvaltningen i l�nen.

3. L�nsstyrelserna i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n �r f�rval-

tande och attesterande myndighet f�r vissa program inom m�let Europeiskt
territoriellt samarbete inom EU:s strukturfonder enligt Europaparlamentets
och r�dets f�rordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fast-
st�llande av gemensamma best�mmelser f�r Europeiska regionala utveck-
lingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanh�llningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden f�r landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskeri-
fonden, om fastst�llande av allm�nna best�mmelser f�r Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanh�llningsfonden och
Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upph�vande av r�dets f�rord-
ning (EG) nr 1083/2006.

4. L�nsstyrelserna i J�mtlands, V�sterbottens och Norrbottens l�n �r ansva-

riga f�r kontroller enligt artikel 23.4 i Europaparlamentets och r�dets f�rord-
ning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om s�rskilda best�mmelser
f�r st�d fr�n Europeiska regionala utvecklingsfonden till m�let Europeiskt
territoriellt samarbete.

5. L�nsstyrelserna i V�sterbottens och Norrbottens l�n har uppgifter i fr�ga

om Barentssamarbetet.

6. L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n har uppgifter i fr�ga om valen till Same-

tingen enligt sametingslagen (1992:1433).

7. L�nsstyrelsen i �rebro l�n pr�var fr�gor om tillst�nd att anordna

kampsportsmatch och ut�var tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillst�nds-
plikt f�r vissa kampsportsmatcher.

8. L�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands och Sk�ne l�n �r ansva-

riga f�r viss tillsyn enligt f�rordningen (2009:92) om �tg�rder mot penning-
tv�tt och finansiering av terrorism.

1 Senaste lydelse 2013:981.

SFS 2015:935

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:935

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

9. L�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands, Sk�ne och Norrbottens

l�n pr�var fr�gor om auktorisation och godk�nnande samt ut�var tillsyn enligt
lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsf�retag.

10. L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n ska vara medlem i en s�dan ideell f�r-

ening som avses i 2 � Laponiaf�rordningen (2011:840).

11. L�nsstyrelserna i Norrbottens, V�sternorrlands och V�stra G�talands

l�n ska g�ra de utredningar om det allm�nna fiskeintresset som beg�rs av
andra myndigheter i ans�kningsm�l enligt 22 kap. milj�balken.

12. L�nsstyrelsen i Stockholms l�n �r centralmyndighet f�r internationella

delgivningsfr�gor samt mottagande organ f�r vissa ans�kningar om bist�nd
med delgivning i Sverige p� utl�ndsk beg�ran.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 12 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

;