SFS 2015:936 Förordning om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

150936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:407) om ersättning

till vissa nyanlända invandrare

dels att 2 kap. 3 och 16 §§ och 3 kap. 1 a, 5 a, 6 och 24–26 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 25 a §, av följande lydelse.

2 kap.

3 §

1

Om den nyanlände har ett förvärvsarbete som omfattas av etablerings-

planen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, lämnas etableringsersättning enligt 2 § endast i den omfattning
som den nyanlände inte förvärvsarbetar.

16 §

2

Ersättning lämnas till en nyanländ för skäliga kostnader för resor för

att den nyanlände ska kunna delta i

1. utbildning som kommuner har rätt till ersättning för enligt förordningen

(2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som
ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden,

2. etableringssamtal enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal

och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller

3. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den

som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800) eller sam-
hällsorientering om utbildningen eller samhällsorienteringen följer av en eta-
bleringsplan som upprättats enligt förordningen om etableringssamtal och
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ersättning lämnas endast för resor med allmänna kommunikationsmedel,

om det inte av särskilda skäl är motiverat att en resa görs med eget fordon.
Kostnader enligt första stycket 1 ersätts inte till den del som de överstiger
1 000 kronor per månad. Kostnader enligt första stycket 3 ersätts endast till
den del som de överstiger 600 kronor per månad.

1 Senaste lydelse 2012:534. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2014:1483.

SFS 2015:936

Utkom från trycket
den 22 december 2015

background image

2

SFS 2015:936

3 kap.

1 a §

3

Ansökan om ersättning för resekostnader enligt 2 kap. 16 § första

stycket 1 ska ges in till Migrationsverket. Ansökan om ersättning för resekost-
nader enligt 2 kap. 16 § första stycket 2 och 3 samt ersättning för rese- och
flyttkostnader enligt 2 kap. 16 a § ska ges in till Arbetsförmedlingen senast en
månad från den dag då kostnaden uppstod.

5 a §

4

Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning för rese-

kostnader enligt 2 kap. 16 § första stycket 1.

Arbetsförmedlingen prövar frågor om och betalar ut ersättning för rese-

kostnader enligt 2 kap. 16 § första stycket 2 och 3 och ersättning för rese- och
flyttkostnader enligt 2 kap. 16 a §.

6 §

5

Etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning betalas

ut månadsvis i efterskott. Etableringsersättning för medverkan till upprättan-
det av en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare får dock betalas ut i efterskott var fjortonde dag
eller oftare. Om det sammanlagda beloppet är lägre än 10 kronor, ska det inte
betalas ut.

Etableringstillägg och bostadsersättning som ska lämnas för en del av en

månad betalas ut med ett belopp per dag som motsvarar en trettiondel av
månadsbeloppet. Beloppet avrundas uppåt till helt krontal.

Ersättning för resekostnader enligt 2 kap. 16 § första stycket 1 får betalas ut

i förskott.

24 §

6

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan än beslut enligt 22 och 23 § får dock inte överklagas.

Om ett beslut av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan överklagas

innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om om-
prövning.

I fråga om överklagande av beslut om etableringsersättning, etablerings-

tillägg och bostadsersättning finns bestämmelser i 17 § lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

25 §

7

Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Försäkringskassan tillfälle att

yttra sig, meddela närmare föreskrifter om etableringsersättning enligt 2 kap.
1–6 och 17–20 §§, om anmälningsskyldighet och uppgiftsskyldighet enligt
3 kap. 9 § första stycket och 10 § och om ansökan om etableringsersättning
enligt denna förordning.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om sådant uppehåll i aktivite-

terna som avses i 2 kap. 17 § 3.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om ersättning för

rese- och flyttkostnader enligt 2 kap. 16 § första stycket 2 och 3 och 16 a §
och om ansökan om och utbetalning av sådan ersättning.

3 Senaste lydelse 2014:1483.

4 Senaste lydelse 2014:1483.

5 Senaste lydelse 2014:1483.

6 Senaste lydelse 2014:1483.

7 Senaste lydelse 2014:1483.

background image

3

SFS 2015:936

25 a §

Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om ersättning för

resekostnader enligt 2 kap. 16 § första stycket 1 och om ansökan om och utbe-
talning av sådan ersättning.

26 §

8

Försäkringskassan får, efter att ha gett Arbetsförmedlingen tillfälle att

yttra sig, meddela närmare föreskrifter om etableringstillägg och bostads-
ersättning enligt 2 kap. 7–15 §§ samt om ansökan om och utbetalning av eta-
bleringstillägg och bostadsersättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
2. För etableringsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller 2 kap.

3 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2014:1483.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015