SFS 2015:937 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

150937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i presstödsförordningen (1990:524);

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om presstödsförordningen (1990:524)2

dels att 1 kap. 6 och 7 §§ och 2 kap. 1, 2, 2 b, 4, 5, 10 och 11 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

1 kap.

6 §

3

I denna förordning används följande uttryck med nedan angiven bety-

delse.

1 Jfr prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195 och prop. 2015/16:1,
utg. omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62.

2 Förordningen omtryckt 1996:1607.

3 Senaste lydelse 2010:1119. �ndringen innebär bl.a. att ⬝Storstadstidning⬝ tas bort ur
förteckningen.

Uttryck

Betydelse

Dagstidning

En allmän nyhetstidning eller publikation av
dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmed-
ling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den
ska normalt komma ut med minst ett nummer
per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är
skrivet på svenska och i huvudsak distribueras
inom landet. Den ska vidare komma ut under ett
eget namn och ha ett eget redaktionellt innehåll
som utgör minst 55 procent av det totala redak-
tionella innehållet. Med dagstidning avses inte
en tidning som normalt kommer ut med ett eller
två nummer per vecka och vars redaktionella
innehåll till övervägande del är inriktat på av-
gränsade intresseområden eller delar av sam-
hället, exempelvis näringsliv och affärs-
verksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor,
idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till
kyrkoliv och religion.

SFS 2015:937

Utkom från trycket
den 22 december 2015

background image

2

SFS 2015:937

Högfrekvent dagstidning

En dagstidning som normalt kommer ut med
sex eller sju nummer per vecka.

Medelfrekvent dagstidning

En dagstidning som normalt kommer ut med tre
till fem nummer per vecka.

Lågfrekvent dagstidning

En dagstidning som normalt kommer ut med ett
eller två nummer per vecka.

Utgivningsort

Den kommun där tidningens huvudredaktion är
belägen.

A-region

Geografiskt område som framgår av bilagan till
förordningen.

Upplaga

En tidnings medelnettoupplaga.

Totalupplaga

En tidnings totala distribuerade upplaga med
avdrag för lösnummerreturer och fasta arbets-
exemplar.

Såld upplaga

En tidnings abonnerade upplaga och den upp-
laga som motsvarar läsarintäkter från digital
publicering och försäljning av lösnummer.

Veckovolym

Tidningens upplaga multiplicerad med det antal
nummer som normalt ges ut per vecka.

Annonsandel

Andelen betalt utrymme av hela tidningsutrym-
met under ett kalenderår.

Andel egna annonser

Andelen utrymme av hela tidningsutrymmet
under ett år som används för direkt marknads-
föring av den egna tidningsutgivande verksam-
heten.

Redaktionellt innehåll

Hela tidningsinnehållet, mätt i spaltmeter, un-
der ett kalenderår med undantag av annonsan-
delen och andelen egna annonser.

background image

3

SFS 2015:937

7 §

4

Om flera publikationer är att anse som en och samma, trots att de upp-

fyller kravet på minst 55 procent eget redaktionellt innehåll och kommer ut
under olika namn, ska de vid tillämpningen av denna förordning betraktas
som en.

2 kap.

1 §

5

En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt drifts-

stöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidning-

ens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli
ska den ha en abonnerad upplaga på minst 750 exemplar.

2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.
3. Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i all-

mänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.

4. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 procent.
5. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats

för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första
stycket.

Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridnings-

område är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidning-
ens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, får tidningen uteslutas från
stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle läm-
nas.

2 §

6

För en hög- eller medelfrekvent dagstidning beräknas det årliga all-

männa driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental
exemplar, multipliceras med följande bidragssatser.

1. 300 000 kronor upp till en veckovolym om 30, högst 9 miljoner kronor,
2. 220 000 kronor för en veckovolym mellan 30 och 71, högst 9 miljoner

kronor,

3. 30 000 kronor för en veckovolym mellan 71 och 251, högst 5,4 miljoner

kronor, och

Täckningsgrad

En tidnings genomsnittliga procentuella sprid-
ning bland hushållen på utgivningsorten under
de tre senaste kalenderåren. Presstödsnämnden
får bestämma att en tidnings täckningsgrad ska
beräknas för en del av utgivningsorten eller för
ett annat område än utgivningsorten, om det
med hänsyn till verksamhetens inriktning är up-
penbart att utgivningsorten inte är tidningens
egentliga spridningsområde. Uppstår ett deci-
maltal när täckningsgraden beräknas, ska detta
avrundas till närmaste hela tal.

4 Senaste lydelse 2015:301.

5 Senaste lydelse 2013:1137.

6 Senaste lydelse 2010:1119.

background image

4

SFS 2015:937

4. 25 000 kronor för en veckovolym från 251 och däröver, dock högst

16,6 miljoner kronor.

Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 miljo-

ner kronor (maximibelopp).

2 b §

7

Det sammanlagda allmänna driftsstödet som en hög- eller medelfrek-

vent dagstidning berättigar till enligt 2 eller 2 a §§ får inte överstiga 40 pro-
cent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av tid-
ningen.

4 §

8

För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt

driftsstöd med

� 5 260 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,
� 4 701 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,
� 4 141 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,
� 3 862 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,
� 3 582 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,
� 3 246 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,
� 2 910 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,
� 2 239 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller
� 1 679 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.
För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska

eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst
1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstöds-
nämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 1 679 000 kronor.

5 §

9

För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt all-

mänt driftsstöd med

� 6 944 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,
� 6 205 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,
� 5 466 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,
� 5 097 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,
� 4 728 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,
� 4 285 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,
� 3 841 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,
� 2 955 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller
� 2 217 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.
För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska

eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst
1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstöds-
nämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 2 217 000 kronor.

10 §

10

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 7 § lämnas

stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad
till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 239 000 kronor.

7 Senaste lydelse 2010:1119.

8 Senaste lydelse 2015:301.

9 Senaste lydelse 2015:301.

10 Senaste lydelse 2013:1137.

background image

5

SFS 2015:937

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har

ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på ett av språken
finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad
en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst
uppgå till 2 239 000 kronor.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har

ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på fler än ett av
språken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsva-
rar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 5 §. Stödet får dock
högst uppgå till 2 955 000 kronor.

11 §

11

En tidning vars redaktionella innehåll inte i huvudsak är skrivet på

svenska ska i fråga om rätt till driftsstöd likställas med dagstidning, om tid-
ningen

1. uppfyller övriga i 1 kap. 6 § angivna förutsättningar för dagstidning,
2. vänder sig till språkliga minoriteter i Sverige,
3. har sin huvudredaktion i Sverige, och
4. till minst 90 procent av den abonnerade upplagan är spridd i Sverige.
För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska

eller meänkieli gäller inte första stycket 4. Driftsstöd lämnas dock bara för
den upplaga som i huvudsak distribueras inom Sverige.

1.

12 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen

(1981:409) om statligt stöd till dagstidningar ska upphöra att gälla. Denna för-
ordning gäller till och med den 31 december 2019.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller för driftsstöd som avser år 2016 för en storstads-

tidning, om tidningen före ikraftträdandet var beviljad driftsstöd.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

11 Senaste lydelse 2013:1137.

12 Senaste lydelse 2010:1119.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015