SFS 2015:938 Förordning om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik

150938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhu-

vudmän för fortbildning i specialpedagogik i syfte att generellt stärka den
specialpedagogiska kompetensen i skolan.

2 §

Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om det finns tillgång på

medel.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en huvudman för

grundskolan och sameskolan och till huvudmannen för utbildning som mot-
svarar grundskoleutbildning vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilt ungdoms-
hem).

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

4 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för

1. fortbildning i specialpedagogik för legitimerade lärare i grundskolan och

sameskolan och i utbildning som motsvarar grundskolan vid särskilda ung-
domshem, och

2. handledare i specialpedagogik.
Fortbildningen i specialpedagogik ska syfta till att ge alla elever möjlighet

att tillgodogöra sig undervisningen genom att ge lärare

1. ökade kunskaper i specialpedagogik så att de kan utforma och anpassa

undervisningen utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar, och

2. professionellt stöd genom handledare i specialpedagogik.

5 §

Statsbidrag enligt 4 § första stycket 2 får lämnas endast för sådana legi-

timerade lärare som huvudmannen har utsett till handledare i specialpedago-
gik. Till sådan handledare ska i första hand en lärare utses som

1. har en speciallärar- eller specialpedagogexamen, och
2. har minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller spe-

cialpedagog.

SFS 2015:938

Utkom från trycket
den 22 december 2015

background image

2

SFS 2015:938

Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad

lärare som bedöms lämplig för uppgiften.

6 §

Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp för legitimerade lärare som

deltar i fortbildning på arbetstid och är anställda hos huvudmannen tills vidare
eller för en begränsad tid.

7 §

Statsbidrag lämnas också för ersättning för lön med ett schablonbelopp

för handledare i specialpedagogik som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och
2. på tio eller tjugo procent av heltid tjänstgör som handledare i special-

pedagogik för lärare som deltar i fortbildning enligt 4 § första stycket 1.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara tio procent respektive

tjugo procent av en nationellt genomsnittlig heltidslön för en speciallärare
eller specialpedagog beroende på hur stor andel av heltid som handledaren
tjänstgör.

8 §

Statsbidrag får också lämnas för övriga kostnader som kan hänföras till

fortbildning eller tjänstgöring enligt denna förordning.

9 §

Statsbidrag lämnas i högst ett år för en lärare som deltar i fortbildning

enligt denna förordning.

Statsbidrag lämnas i högst fyra år för en handledare i specialpedagogik en-

ligt denna förordning.

Ansökan och beslut om statsbidrag

10 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor

om bidraget.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

11 §

Huvudmannen ska hos Statens skolverk anmäla den personal som hu-

vudmannen ansöker om statsbidrag för enligt denna förordning.

12 §

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel

för beslutar Statens skolverk om urval.

Uppföljning och redovisning

13 §

Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har an-

vänts.

14 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna

sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket be-
gär.

�&terbetalning och återkrav

15 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig om

background image

3

SFS 2015:938

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har för-

orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 14 §, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

16 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bi-

drag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller

delvis.

17 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på

ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

18 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 9 § kan lämnas för,
2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek, och
3. verkställighet av denna förordning.

�verklagande

19 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.
3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har be-

slutats före den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015