SFS 2015:939 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

150939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshög-

skolan

dels att 2 kap. 13 och 14 §§ och 4 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 14 a §, av följande lydelse.

2 kap.

13 §

En utbildning får avslutas med en yrkeshögskoleexamen, om

1. den studerande har fullgjort vad som krävs för att få lägst betyget God-

känt på alla kurser som ingår i utbildningen,

2. den studerande uppfyller följande krav på kunskaper: specialiserade

kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om och överblick
över områden gränsande till det egna arbets- eller studieområdet, samt kun-
skaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbets- eller studie-
område,

3. den studerande uppfyller följande krav på färdigheter: kan planera,

utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter,
kan lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde, samt kom-
municera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på
minst ett främmande språk,

4. den studerande uppfyller följande krav på kompetenser: kan självstän-

digt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som leder till vidare
lärande och professionell utveckling, kan övervaka arbets- eller studieverk-
samhet samt slutföra förelagda projekt,

5. utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng, och
6. den studerande inom ramen för kursfordringarna har fullgjort ett själv-

ständigt arbete (examensarbete).

14 §

En utbildning får avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen,

om

1. den studerande har fullgjort vad som krävs för att få lägst betyget God-

känt på alla kurser som ingår i utbildningen,

2. den studerande uppfyller följande krav på kunskaper: avancerade kun-

skaper inom ett arbets- eller studieområde, insikt i områdets etablerade meto-
der för kunskapsutveckling, djup kunskap inom någon del av området samt
orientering i områdets aktuella forsknings och utvecklingsfrågor,

SFS 2015:939

Utkom från trycket
den 22 december 2015

background image

2

SFS 2015:939

3. den studerande uppfyller följande krav på färdigheter: kan identifiera,

formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter samt kan
kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller studieområdet i
såväl nationella som internationella sammanhang,

4. den studerande uppfyller följande krav på kompetenser: kan värdera

information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till
relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter, kan tillämpa specialise-
rad kunskap för utveckling inom arbets- eller studieområdet samt ta ansvar
för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet,

5. utbildningen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng,
6. minst en fjärdedel av utbildningstiden består av lärande i arbete på en

arbetsplats, och

7. den studerande inom ramen för kursfordringarna har fullgjort ett själv-

ständigt arbete (examensarbete).

14 a §

Myndigheten för yrkeshögskolan får, utöver vad som framgår av 8 §,

meddela ytterligare föreskrifter om vilka kunskaper, färdigheter och kompe-
tenser som ska ha uppnåtts vid utbildningens slut för att utbildningen ska få
avslutas med en yrkeshögskoleexamen enligt 13 § eller en kvalificerad yrkes-
högskoleexamen enligt 14 §.

4 kap.

3 §

1

Ledningsgruppen ska bestå av

1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen,
2. minst en företrädare för skolväsendet,
3. minst en företrädare för de studerande, och
4. den person som avses i 6 §.
Om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, ska

varje sådan person som avses i 6 § ingå i gruppen.

Den eller, om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanord-

nare, de ansvariga utbildningsanordnarna får utse ledamöter utöver dem som
anges i första och andra styckena.

Myndigheten för yrkeshögskolan får efter ansökan besluta att en lednings-

grupp för en eller flera utbildningar som är av särskilt värde för individen och
samhället inom ett eller flera smala yrkesområden får ha en annan samman-
sättning än vad som följer av första–tredje styckena.

4 §

2

Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en kvalifice-

rad yrkeshögskoleexamen ska dessutom bestå av minst en företrädare för ett
universitet eller en högskola som utsetts av universitetet eller högskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan får efter ansökan besluta om undantag

från kravet i första stycket när det gäller en utbildning som är av särskilt värde
för individen och samhället inom ett smalt yrkesområde, om en sådan företrä-
dare som anges i första stycket med hänsyn till utbildningens innehåll och
karaktär eller av något annat skäl inte behövs i ledningsgruppen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

1 Senaste lydelse 2014:1098.

2 Senaste lydelse 2013:873.

background image

3

SFS 2015:939

2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på utbildning

som påbörjas efter den 31 december 2016.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som påbörjats före

den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015