SFS 2015:940 Förordning om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

150940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:545) om
referensram för kvalifikationer för livslångt
lärande;

utfärdad den 10 december 2015.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till förordningen (2015:545) om refe-

rensram för kvalifikationer för livslångt lärande ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
2. Bilagan i den nya lydelsen tillämpas första gången på examina som

utfärdas efter den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:940

Utkom från trycket
den 22 december 2015

background image

2

SFS 2015:940

Bilaga 2

Förteckning över nivåer på kvalifikationer vars resultat av
lärande är författningsreglerat

Nivå 1

Slutbetyg från grundsärskolan
Slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Nivå 2

Slutbetyg från grundskolan
Slutbetyg från specialskolan
Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial

nivå

Betyg från utbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande

utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Nivå 4

Gymnasieexamen från gymnasieskolan
Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i

gymnasieskolan

Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning

Nivå 5

Gymnasieingenjörsexamen från gymnasieskolan
Yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 6

Examina på grundnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för

Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för För-

svarshögskolan

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 7

Examina på avancerad nivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100)

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för

Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för

Försvarshögskolan

background image

3

SFS 2015:940

Nivå 8

Examina på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100)

Examina på forskarnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för

Sveriges lantbruksuniversitet

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015