SFS 2015:941 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

150941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att punkt 16 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande
lydelse.

16.

2 I stället för vad som anges i 8 kap. 6 § första stycket 2 studiestödslagen

(1973:349), i lydelsen efter den 31 december 1988, får årsbeloppet sättas ned
preliminärt om låntagarens inkomst under betalningsåret kan beräknas bli
väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats. Om
årsbeloppet har beräknats till en tjugondel av låneskulden eller lägst femton
procent av prisbasbeloppet enligt punkt 14, får årsbeloppet sättas ned prelimi-
närt till fyra procent av låntagarens beräknade inkomst under betalningsåret.
Nedsättningen gäller i avvaktan på att underlaget för att ta ut skatt eller avgift
för betalningsåret fastställs. Det preliminära årsbeloppet ska grunda sig på
den uppgift om beräknad inkomst som låntagaren lämnar i ansökan om ned-
sättning.

Efter det att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret har

fastställts ska ett slutligt årsbelopp fastställas. Beloppet ska motsvara fyra
procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, närings-
verksamhet och kapital. Det slutliga årsbeloppet kan dock högst bestämmas
till det belopp som fastställts enligt punkten 14. Som fastställt underlag gäller
beslut om slutlig skatt i första instans.

Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, ska

mellanskillnaden betalas i efterhand som ett resterande slutligt årsbelopp.
Regeringen meddelar föreskrifter om att låntagaren dessutom ska betala en
tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, ska det

överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av
från lånet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 15, bet. 2015/16:UbU2, rskr. 2015/16:58.

2 Senaste lydelse 2011:1401.

SFS 2015:941

Utkom från trycket
den 22 december 2015

background image

2

SFS 2015:941

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)