SFS 2015:942 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

150942.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.;

beslutat den 10 december 2015.

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:806) om provtagning på

djur, m.m. att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av be-
stämmelser i lagen om provtagning på djur, m.m.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om
provtagning på djur, m.m.

1. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprät-

tande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om
ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och
64/432/EEG.

2. Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om in-

försel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ur-
sprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning
på djur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller
inom lagens tillämpningsområde

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17

juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av
nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphä-
vande av rådets förordning (EG) nr 820/97.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29

april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden
av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa
och djurskydd.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning
på djur, m.m. i de delar som anges i det följande

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22

maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och
utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det gäl-
ler

SFS 2015:942

Utkom från trycket
den 22 december 2015

background image

2

SFS 2015:942

– artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning som utförs på

slakteri och som avser kontrollmärkning och kvarhållande i avvaktan på
negativt provsvar, och

– artikel 20.
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29

april 2004 om livsmedelshygien, när det gäller

– del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som faller inom till-

lämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

– del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., och

– del A, punkt 8 b i bilaga I.
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29

april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av anima-
liskt ursprung, när det gäller

– avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller

inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som fal-

ler inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

– avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1 och 2 i bilaga III, och
– avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29

april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas
som livsmedel, när det gäller

– artikel 4, när det gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsom-

rådet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

– artikel 5.1 f, när det gäller sådan provtagning som faller inom tillämp-

ningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

– avsnitt I, kapitel II, F, punkt 1 i bilaga I, och
– kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV.
9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6

maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farma-
kologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 726/2004, när det gäller

– artikel 16, och
– artikel 24.1.

Övriga förordningar som kompletteras av lagen om provtagning
på djur, m.m. i de delar som anges i det följande

10. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av tri-
kiner i kött, när det gäller

– artiklarna 8–10,
– artikel 12.1,
– artikel 12.2, i de delar som inte faller inom tillämpningsområdet för livs-

medelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska bi-
produkter, och

background image

3

SFS 2015:942

– artikel 12.3 och 12.4.
11. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17

februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv
90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av häst-
djur (förordning om pass för hästdjur), utom när det gäller

– artikel 9.2 och 9.3.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2014:1527) om de EU-

bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur,
m.m.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015