SFS 2015:943 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

150943.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.;

beslutat den 10 december 2015.

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:807) om kontroll av hus-

djur, m.m. att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av be-
stämmelser i lagen om kontroll av husdjur, m.m.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller
inom lagens tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29

april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden
av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa
och djurskydd.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17

november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedels-
burna zoonotiska smittämnen

– artikel 3.2 c, såvitt gäller kontroll av djurhållare som är anslutna till god-

kända kontrollprogram enligt artikel 7,

– artikel 7, såvitt gäller kontrollprogram vid primärproduktion av djur,
– artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som deltar i kon-

trollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen av djur.

Övriga förordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande

3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17

februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv
90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av häst-
djur (förordning om pass för hästdjur),

– artikel 9.2 och 9.3.

SFS 2015:943

Utkom från trycket
den 22 december 2015

background image

2

SFS 2015:943

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2009:913) om de EG-be-

stämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur,
m.m.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)