SFS 2015:944 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

150944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:944

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:944

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Bilaga

1

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

1 Senaste lydelse 2015:637.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

146.

stöd enligt förordningen

(2015:517) om stöd till lokala kli-
matinvesteringar

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

Livsmedelsförordningen

28

Lokala klimatinvesteringar

146

Lokaliseringssamråd

11

Narkotikaprekursorer

34

Naturvårdsverket

55, 146

Olja

26, 60