SFS 2015:945 Förordning om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

150945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1590) om
supermiljöbilspremie;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 4, 5 och 7 §§ förordningen (2011:1590) om

supermiljöbilspremie ska ha följande lydelse.

4 §

För fysiska personer uppgår supermiljöbilspremien

1. till 40 000 kronor per supermiljöbil, om bilen vid blandad körning släp-

per ut noll gram koldioxid per kilometer, och

2. till 20 000 kronor per supermiljöbil i övriga fall.

5 §

För juridiska personer uppgår supermiljöbilspremien till ett belopp som

per supermiljöbil

1. motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och när-

mast jämförbara bil, dock högst 40 000 kronor, om bilen vid blandad körning
släpper ut noll gram koldioxid per kilometer, och

2. motsvarar 17,5 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och

närmast jämförbara bil, dock högst 20 000 kronor i övriga fall.

Första stycket gäller endast om supermiljöbilens nypris är högre än

nypriset för den närmast jämförbara bilen.

Med bilens nypris avses det pris som bilen hade när den introducerades på

den svenska marknaden.

7 §

1

I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en

supermiljöbilspremie betalas ut till de fysiska eller juridiska personer som
under tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december
2016 har förvärvat en ny supermiljöbil som tidigare inte har varit påställd
enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ställer på bilen enligt
den förordningen.

Premien ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen

och i turordning efter den dag då supermiljöbilen ställts på.

Om det finns särskilda skäl, får en supermiljöbilspremie betalas ut till en

fysisk eller juridisk person som har förvärvat en ny supermiljöbil trots att vill-
koret om påställning i första stycket inte är uppfyllt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Senaste lydelse 2014:1570.

SFS 2015:945

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:945

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för supermiljöbilar som har påställts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)