SFS 2015:946 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

150946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 2, 4, 5 b, 5 c, 6 och 7 §§ förordningen

(1996:1100) om aktivitetsstöd ska ha följande lydelse.

2 §

1

Utvecklingsersättning är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas

till den som

1. deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgarantin för ungdo-

mar, förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotive-
rande syfte enligt 30 § andra stycket 3 förordningen (2000:634) om arbets-
marknadspolitiska program eller ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt
9 § 4 samma förordning,

2. har fyllt 18 men inte 25 år, och
3. inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Av 5 d § framgår att utvecklingsersättning i vissa fall även lämnas till den

som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

4 §

2

Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den

som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen

1. jobb- och utvecklingsgarantin,
2. jobbgarantin för ungdomar,
3. arbetsmarknadsutbildning,
4. validering,
5. arbetspraktik,
6. stöd till start av näringsverksamhet,
7. förberedande insatser, eller
8. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
För den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgarantin

för ungdomar, förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i stu-
diemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program eller ett arbetsmarknadspolitiskt program
enligt 9 § 4 samma förordning krävs det att deltagaren är eller skulle ha varit
berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring eller att han eller hon har fyllt 25 år för att aktivitetsstöd ska
lämnas.

1 Senaste lydelse 2012:424.

2 Senaste lydelse 2012:424.

SFS 2015:946

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:946

5 b §

3

Till den som återinträder i jobb- och utvecklingsgarantin enligt 14 §

förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgaran-
tin för ungdomar enligt 11 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ung-
domar, lämnas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning med det belopp som
deltagaren skulle ha fått om han eller hon inte hade lämnat garantin.

Till den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin enligt 16 §

förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin eller till jobbgarantin för ung-
domar enligt 13 § förordningen om jobbgaranti för ungdomar, lämnas aktivi-
tetsstöd eller utvecklingsersättning med det belopp som deltagaren skulle ha
fått om beslut om återkallelse inte hade fattats.

5 c §

4

Till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar, förberedande insat-

ser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 §
andra stycket 3 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska pro-
gram eller ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 4 samma förordning
och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med
följande procentsatser av den dagsförtjänst som låg eller skulle ha legat till
grund för arbetslöshetsersättningen:

– 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,
– 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna, och
– 65 procent därefter.
När det bestäms med vilken procentsats aktivitetsstöd ska lämnas ska dagar

med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt lagen om
arbetslöshetsförsäkring räknas samman.

För en deltagare som vid anvisningen är förälder till barn under 18 år till-

lämpas, under de 300 första ersättningsdagarna, i stället för första stycket det
som anges i 5 § första stycket. Om deltagaren blir förälder under tiden han
eller hon deltar i jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser i form av
folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3
förordningen om arbetsmarknadspolitiska program eller ett arbetsmarknads-
politiskt program enligt 9 § 4 samma förordning, gäller detta från och med
den dag föräldraskapet uppstod. Från och med ersättningsdag 301 lämnas
aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den
senaste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 365 kronor

per dag.

6 §

5

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning beräknas av Försäkrings-

kassan till ett bestämt belopp per dag och lämnas högst fem dagar per kalen-
dervecka. Om det program som ger rätt till stöd inte pågår på heltid ska stödet
minskas i motsvarande utsträckning, om det inte finns särskilda skäl mot det.

7 §

6

Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

månadsvis i efterskott. Belopp som understiger 10 kronor per dag betalas inte
ut.

3 Senaste lydelse 2009:1598.

4 Senaste lydelse 2015:498.

5 Senaste lydelse 2009:1598.

6 Senaste lydelse 2009:1598.

background image

3

SFS 2015:946

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
2. För den som före ikraftträdandet påbörjat deltagande i det

arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 2, 4, 6 och
7 §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;