SFS 2015:947 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

150947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program

1

dels att 14 b, 30 a–30 c och 33 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 14 a, 14 b och 30 a §§ ska utgå,
dels att 1, 7, 8, 9, 12, 14, 14 a, 30, 33 a och 39 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 §, och närmast före 13 § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknads-

politiska programmen

1. arbetsmarknadsutbildning,
2. validering,
3. arbetspraktik,
4. arbetsträning för vissa nyanlända,
5. stöd till start av näringsverksamhet,
6. förberedande insatser, och
7. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.

7 §

3

En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod. Tids-

perioden får vara längst 6 månader.

Dock får anvisningar till
1. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 § avse tid till dess målet med utbild-

ningen uppnåtts,

2. praktiskt basår enligt 16 § avse en tidsperiod om minst 6 och längst

12 månader,

1 Senaste lydelse av
14 b § 2008:1434
30 a § 2010:227
30 b § 2012:637
30 c § 2009:1601
33 b § 2010:227
rubriken närmast före 14 a § 2006:292
rubriken närmast före 14 b § 2008:1434
rubriken närmast före 30 a § 2009:1601.

2 Senaste lydelse 2012:982.

3 Senaste lydelse 2015:149.

SFS 2015:947

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:947

3. stöd till start av näringsverksamhet enligt 18–19 a §§ förlängas, om det

behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd som
behövs för verksamheten har blivit försenat,

4. förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotive-

rande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader
eller för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga längst 5 månader, och

5. förberedande insatser, i form av utbildning i svenska för invandrare eller

motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800),
enligt 30 § andra stycket 4 för personer som deltar i jobb- och utvecklings-
garantin avse en tidsperiod om 12 månader.

En sådan bedömning av yrkeskompetens som avses i 14 § andra stycket får

pågå i längst 3 veckor. Vid utbildning enligt 30 § andra stycket 5 får utbild-
ningstiden som huvudregel motsvara högst 6 månaders heltidsstudier. Om det
finns särskilda skäl får den dock motsvara längre studietid. Arbetsförmed-
lingen ska i sådana fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera
den information som ligger till grund för anvisningen.

8 §

4

En anvisning får göras för en person som är minst 25 år, är eller riskerar

att bli arbetslös och söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

Särskilda villkor för praktiskt basår finns i 16 § och för stöd till start av

näringsverksamhet i 18 §.

9 §

5

Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller

inte för

1. unga med funktionshinder,
2. personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

3. personer som deltar i förberedande insatser i form av folkhögskole-

utbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3, och

4. personer som har fyllt 18 år och som av särskilda skäl står långt ifrån

arbetsmarknaden eller, när det gäller anvisningar till arbetspraktik, har fyllt
20 år och omfattas av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502)
om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

12 §

6

Uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå får utnyttjas som arbets-

marknadsutbildning för personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller
med begränsad sådan erfarenhet om utbildningen motsvarar längst 6
månaders heltidsstudier.

Validering

13 §

7

Validering får ske av en arbetssökandes kunskaper och kompetens.

Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, vär-
dering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens
som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

4 Senaste lydelse 2012:982.

5 Senaste lydelse 2015:508.

6 Senaste lydelse 2007:1031.

7 Tidigare 13 § upphävd genom 2006:1557.

background image

3

SFS 2015:947

14 §

8

Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats.

För arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad

sådan erfarenhet får arbetspraktiken eller delar av den bestå av en bedömning
av den enskildes yrkeskompetens.

14 a §

9

Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår

överenskommelse om arbetspraktik med. När en överenskommelse ingås ska
Arbetsförmedlingen särskilt verka för att risken för att reguljära arbetstill-
fällen undanträngs blir så liten som möjligt. I branscher där arbetet är
säsongsbetonat får överenskommelse ingås endast om praktiken är avsedd att
omfatta en längre tidsperiod än den normala säsongen.

Den som anordnar arbetspraktik ska innan den arbetssökande anvisas ha

åtagit sig att utfärda ett intyg om praktiken för det fall den arbetssökande inte
anställs hos anordnaren efter avslutad praktik. Om det ingår i praktiken att
den arbetssökandes yrkeskompetens ska bedömas ska intyget avse även
denna bedömning.

30 §

10

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat
arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.

Insatserna kan bestå av
1. kartläggning, vägledning och rehabilitering,
2. upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
3. folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte för personer som har

fyllt 16 men inte 25 år eller som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och
som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till hög-
skoleutbildning som påbörjas på grundnivå,

4. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid

folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800),

5. utbildning inom skolväsendet på grundläggande eller gymnasial nivå för

den som är långtidsinskriven invandrare eller har en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga,

6. utbildning på heltid inom kommunal vuxenutbildning, högskoleutbild-

ning, yrkeshögskolan eller folkhögskolan, som motsvarar sammanlagt längst
ett års heltidsstudier, för den som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin
i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för, och

7. aktiviteter särskilt avsedda för nyanlända invandrare som omfattas av

lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

En insats enligt andra stycket 4 får inte lämnas samtidigt som insatser

enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

33 a §

11

Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar yrkeskompetens-

bedömning, oavsett vem som gör bedömningen.

Ekonomiskt stöd får också lämnas till den som anordnar arbetsträning för

vissa nyanlända.

8 Senaste lydelse 2007:1031.

9 Senaste lydelse 2009:1601.

10 Senaste lydelse 2015:508.

11 Senaste lydelse 2012:982.

background image

4

SFS 2015:947

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbets-

givare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att
vissa företag eller viss produktion inte gynnas på det sätt som framgår av
artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

39 a §

12

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om ompröv-
ning av beslut enligt 10 § första stycket, 36 e och 37 §§ får dock inte över-
klagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses

som en begäran om omprövning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
2. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det

arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 30 a, 30 b
och 33 b §§ dock fortfarande.

3. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det arbets-

marknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 1, 7, 8, 9 och
39 a §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

12 Senaste lydelse 2010:395.

;