SFS 2015:948 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

150948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att 3 b och 10 a §§ förordningen (2006:1481) om

stöd för nystartsjobb ska ha följande lydelse.

3 b §

1

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 20 år och

1. som har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsat-

ser för vissa nyanlända invandrare, eller

2. vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre åren har beviljats

a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § samma lag.

10 a §

2

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 b § 1 läm-

nas stöd längst till det att etableringsplanen har fullföljts.

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 b § 2 lämnas stöd

under längst tre år från tidpunkten för beslutet om uppehållstillstånd eller
uppehållskort eller, om beslutet fattades när personen inte befann sig i
Sverige, från tidpunkten då personen första gången folkbokfördes i en kom-
mun. Stöd lämnas dock längst till årets utgång det år då personen fyller 65 år.

Vid beräkningen av treårsperioden bortses från tid när den som ska anstäl-

las varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två
år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

1 Senaste lydelse 2014:188.

2 Senaste lydelse 2012:983.

SFS 2015:948

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:948

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)