SFS 2015:949 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

150949.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb-
och utvecklingsgarantin;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin

1

dels att 7�9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2�4, 5, 6, 10, 11, 13, 13 a och 16�18 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsförmedlingen

1. kartlägga vilka ytterligare insatser deltagaren behöver för att kunna

stärka sin position på arbetsmarknaden,

2. lämna det stöd som deltagaren behöver för att uppfylla det som framgår

av den individuella handlingsplan som ska upprättas enligt 6 § förordningen
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och

3. kontinuerligt följa upp dels resultatet av de insatser deltagaren tagit del

av inom programmet, dels att deltagaren har både insatser och tid att söka
arbete i sådan omfattning som behövs för att uppnå syftet med programmet.

3 §

3

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som

anvisas erbjuds att ta del av programmet.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

4 §

4

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet på

heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbets-

utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och
detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som mot-

svarar arbetsutbudet.

1 Senaste lydelse av
7 § 2013:1169
8 § 2012:985
9 § 2008:1435.

2 Senaste lydelse 2013:687. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2009:1603.

4 Senaste lydelse 2015:511.

SFS 2015:949

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:949

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den

enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt studerar inom ramen för ett
utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om samverkan för att
minska ungdomsarbetslösheten, i annat fall studerar på deltid i längst sex
månader eller arbetar, om studietiden eller arbetstiden och tiden i programmet
sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

5 §

5

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person

som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsför-
medlingen och som

1. har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring men förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod och inte
kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,

2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn

under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och har förbrukat 75 ersätt-
ningsdagar under veckor som han eller hon utfört eller deklarerat deltids-
arbete,

3. inte fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring

men under 14 sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbets-
marknadspolitiska program,

4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att

anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,

5. har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt

11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller är villkorligt frigiven men inte full-
gjort ett år av prövotiden, eller

6. har deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare och etableringsplanen har upphört att gälla för att
tiden för etableringsplanen har löpt ut.

För den som omfattas av första stycket 1 eller 2, får en anvisning göras

tidigast 20 ersättningsdagar innan de 300 respektive 75 ersättningsdagarna i
perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. För den som omfattas av
första stycket 1 gäller detta under förutsättning att personen då inte bedöms
kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.

6 §

6

Inom ramen för programmet får den enskilde ta del av sådana insatser

som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten som

1. bedöms lämpliga för den enskilde att ta del av inom ramen för jobb- och

utvecklingsgarantin, och

2. den enskilde uppfyller förutsättningarna för, med undantag för ålders-

gränser.

Den enskilde får inom programmet även ta del av arbetsträning och för-

stärkt arbetsträning enligt 10 § samt bristyrkesutbildning enligt 11 §.

Inom ramen för programmet ska deltagaren aktivt söka arbete och regel-

bundet redovisa sitt arbetssökande i en sådan aktivitetsrapport som avses i
6 a § förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

5 Senaste lydelse 2012:985.

6 Senaste lydelse 2013:687.

background image

3

SFS 2015:949

10 §

7

Med arbetsträning avses att den enskilde får arbetsträna på en arbets-

plats. Arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår över-
enskommelse om arbetsträning med. Arbetsträning får pågå under längst sex
månader.

Med förstärkt arbetsträning avses att den enskilde erbjuds en arbetsplats för

utredning av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt arbetsträning får
anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om för-
stärkt arbetsträning med. Arbetsgivaren har inget inflytande över vilken per-
son som erbjuds arbetsplatsen. Förstärkt arbetsträning får pågå under längst
tolv månader.

För den som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som

det kan lämnas ersättning för får arbetsträning pågå under längst tolv måna-
der.

Inför varje period av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning ska Arbets-

förmedlingen pröva om insatsen är den mest lämpliga för att uppnå syftet med
programmet.

11 §

8

Med bristyrkesutbildning avses sådan yrkesinriktad utbildning på

folkhögskola under längst 24 månader, som syftar till att underlätta för den
enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar brist på arbetskraft
inom ett visst yrke på arbetsmarknaden.

13 §

9

Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av

insatserna i programmet till dess att han eller hon

1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete på

deltid med särskilt anställningsstöd i form av extratjänst eller traineejobb,

2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utveck-

lingsersättning,

3. påbörjar en utbildning som avses i 30 § andra stycket 6 förordningen

(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,

4. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt social-

försäkringsbalken på heltid,

5. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring.

Första stycket 6 gäller inte för den som uppfyller ett arbetsvillkor genom ett

arbete som kommunen anordnat inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt
förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdoms-
arbetslösheten.

Den som inte längre får ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut ur

programmet. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2, 3 eller 4 som
kan antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till
dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro
enligt första stycket 5 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än
30 kalenderdagar i följd.

�renden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

7 Senaste lydelse 2007:932.

8 Senaste lydelse 2007:932.

9 Senaste lydelse 2015:511.

background image

4

SFS 2015:949

13 a §

10

I fråga om den som är frånvarande från ett program på grund av

sjukdom enligt 13 § första stycket 5 ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalen-
derdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 13 § tredje
stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas så att den
enskilde åter kan delta i programmet.

16 §

11

Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har återkallats

enligt 15 § första stycket 1 eller andra stycket får den enskilde på nytt anvisas
till programmet om han eller hon

1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen

inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och

2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga

arbetsförmedlingen under 45 dagar som det skulle ha lämnats aktivitetsstöd
för om inte återkallelsen gjorts.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört för-

värvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i garan-

tin dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade programmet.

17 §

12

I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om

att den som tar del av programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan få eko-
nomiskt stöd för sin försörjning i form av aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning.

18 §

13

Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetsträning eller

förstärkt arbetsträning enligt 10 §. Arbetsförmedlingen beslutar om och
betalar ut stödet.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbets-

givare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att
inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som framgår av
artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
2. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det

arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 5 § i den
äldre lydelsen till och med den 31 december 2016.

3. Den som vid ikraftträdandet är eller har varit sysselsatt hos en anordnare

som förmedlats av Arbetsförmedlingen enligt 7 § i den äldre lydelsen får även
fortsättningsvis sysselsättas hos en sådan anordnare, dock längst till och med
den 31 januari 2018. Det som sägs om Arbetsförmedlingens kontakter med
anordnaren och deltagaren i den upphävda 7 § tredje stycket gäller då fort-
farande. Då gäller också 18 § i den äldre lydelsen.

10 Senaste lydelse 2009:1603.

11 Senaste lydelse 2014:878.

12 Senaste lydelse 2009:1603. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

13 Senaste lydelse 2010:1464.

background image

5

SFS 2015:949

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015